19.10.2016 г.

НЕАКТИВНА - Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект “Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор”

Административна реформа

 

Aдминистрацията на Министерския съвет  кандидатства с проект  “Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор” по процедура BG05SFOP001-2.001 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000” по Оперативна програма „Добро управление“. Информация за процедурата може да бъде намерена на страницата: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/bf63cc6e-74c2-4133-a48b-ca5761a78702

Съгласно Указанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“, кандидатът следва да представи с проектното предложение индикативни ценови оферти за цените на предвидените в проекта разходи.

В тази връзка, Администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочените по-долу дейности да представят, в съответствие с професионалните си възможности и квалификация, индикативни оферти за предвидените в приложенията дейности.