30.8.2016 г.

НЕАКТИВНА - Предоставяне на индикативни ценови оферти по дейност „Инвентаризация и анализ на режимите, административните услуги и информационните масиви/ регистри в администрацията“ по проект „Трансформация на модела на административно обслужване"

Административна реформа

Администрацията на Министерския съвет (АМС) изпълнява проект „Трансформация на модела на административно обслужване“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. 
Във връзка с текуща промяна на проектното предложение, АМС следва да представи  пред Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ индикативни ценови оферти (без включен ДДС) на предвидените в проекта разходи по отношение на дейност „Инвентаризация и анализ на режимите, административните услуги и информационните масиви/ регистри в администрацията“. Очакваните резултати от дейността са: 
1. Инвентаризирани съществуващите информационни масиви и регистри в администрацията, участващи в работните процеси на предоставяните административни услуги.
2. Изготвен пълен преглед на административните услуги и режими за гарантиране на съответствие с изискванията на АПК и ЗОАРАКСД.
3. Определени административните услуги, предоставяни от доставчиците на обществени услуги и осигурено прилагане на правилата за организация на административното обслужване от организациите, предоставящи обществени услуги.
4. Определени удостоверителните административни услуги.
 
Индикативните оферти трябва да се изпращат до 31.08.2016 г. по официален път и/или сканирано копие на имейл nikolay.naydenov@government.bg. За допълнителна информация можете да се обърнете към Деница Голева, държавен експерт в отдел Управление на проекти, тел. 02/ 940 2899.