13.7.2016 г.

НЕАКТИВНА - Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект “Администрацията и гражданското общество – партньорство в управлението”

Обществени консултации

Администрацията на Министерския съвет възнамерява да кандидатства с проект “Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението” по процедура BG05SFOP001-2.001 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000” по Оперативна програма „Добро управление“. Информация за процедурата може да бъде намерена на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/bf63cc6e-74c2-4133-a48b-ca5761a78702

Съгласно Указанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“, кандидатът следва да представи с проектното предложение индикативни ценови оферти за цените (без включен ДДС) на предвидените в проекта разходи.

В тази връзка, администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочените по-долу дейности да представят, в съответствие с професионалните си възможности и квалификация, индикативни оферти за предвидените дейности по проекта.

За улеснение на отзовалите се физически и юридически лица, може да бъде използван образецът на писмо-отговор. приложен по-долу.