08.4.2016 г.

Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.

Електронно управление

Пътната карта включва мерките и дейностите за изпълнение на стратегическите цели, заложени в Стратегията за развитие на електронно управление в Република България за периода 2014 – 2020 г., както и отговорните институции и необходимия за това финансов ресурс.
За да се постигнат целите в Стратегията за електронно управление в Република България за периода 2014 – 2020 г. е направен преглед и анализ в следните ключови области:
- съществуващата на ниво ЕС и Република България нормативната уредба, регулираща развитието на електронното управление, респективно правителство;
- съществуващите на ниво ЕС и Република България стратегически документи, които представляват стратегическата рамка за развитието на електронното управление;
- текущо реализирана архитектура на електронното управление в Република България;
- проекти, които текущо се реализират или са планирани за реализация в тази област.
 
Пътната карта отразява анализ на техническите възможности и характеристики на текущата реализация, за да може да се прецени готовността за бъдещи реализации. По този начин е определено нивото на съответствие на редица планирани или реализирани инициативи, както от гледна точка задълженията, произтичащи от членството ни в ЕС, така и във връзка с целевото технологично развитие.
 
Пътната карта е приета с Решение № 245 на Министерския съвет от 5 април 2016 г.