20.7.2017 г.

Оценка на въздействието - източници на информация

Оценка на въздействието

 

ИНСТРУМЕНТИ:

          # Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството

          # Стандарти за провеждане на обществени консултации

          # Калкулатор на административната тежест

 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:

          # Национално представени организации на работодателите

               - Българска стопанска камара
               - Българска търговско-промишлена палата
               - Асоциация на индустриалния капитал в България
               - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

          # Национално представени организации на работниците и служителите

               - Конфедерация на независимите синдикати в България
               - Конфедерация на труда "Подкрепа"

          # Неправителствени организации:

               - Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност
               - Информационeн портал за неправителствените организации

          # Търговски дружества и еднолични търговци:

               - Търговски регистър

          # Консултативни звена

               - Консултативни съвети към изпълнителна власт

               - Икономически и социален съвет

 

ДАННИ

          # Национален статистически институт

              - Инфостат

          # Портал за отворени данни

 

ДОБРИ ПРАКТИКИ

          # Европейска комисия

          # Великобритания

          # Организация за икономическо сътрудничество и развитие 

 

МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

         # Европейска комисия