21.11.2012 г.

Kонцепция за електронно правосъдие

Концепции за законодателство

Концепцията показва подходът на поетапното въвеждане на електронното правосъдие. Това е комплекс от финансови, организационни, технологични, образователни и нормативни мерки, целящи ефективното използване на информационните и комуникационните технологии в съдебната система. По - конкретно, мерките са насочени към осигуряване на:
- възможност на гражданите и юридическите лица за упражняване на процесуални права в електронна форма;
- извършването на удостоверителни изявления от органите на съдебната власт;
- обезпечаването на вътрешната организация на работата с електронни дела;
- обмена на електронни документи между различните органи на съдебната власт от една страна и
- обмена между тях и административните органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, от друга,
- изпълнение на ангажиментите на Република България във връзка с членството й в Европейския съюз (ЕС) и съобразяване с препоръките на Европейската комисия (ЕК) в мониторинговите доклади.
Въвеждането на мерките за електронно правосъдие следва да гарантира еднаква степен на ефективност на органите на съдебната власт и на техните администрации при осъществяване на компетенциите им. Едновременно с това те трябва да осигурят най-малко същото ниво на сигурност за реализацията на процесуалните права на гражданите и сигурност на оборота като цяло, което е постигнато към настоящия момент със съществуващите правила за обмен на информация и документи на хартиен носител. Мерките ще създадат прозрачност на съдебната система при упражняване на функциите й и ще доведат до икономии за държавата и гражданите за милиарди левове.

Концепцията е приета с Протокол № 44.37 на Министерския съвет от 21 ноември 2012 г.