20.7.2009 г.

Резултати по проект „Съвместни действия за по-добри резултати – усъвършенстване на координацията в държавната администрация"

Структуриране на администрацията

Проектът „Съвместни действия за по-добри резултати – усъвършенстване на координацията в държавната администрация" е финансиран от Европейския социален фонд чрез на Оперативна програма „Административен капацитет”. Той е изпълнен в периода ноември 2008 г. - април 2009 г.