26.7.2017 г.

Извършени предварителни оценки на въздействието

Оценка на въздействието

В тази публикация са представени извършени предварителни оценки на въздействието на законопроекти, които да послужат за бенчмарк на експертите в държавната админитрация, при извършването на предварителни оценки на въздействието (частични и цялостни) в изпълнение на Закона за нормативните актове.

 

В периода 2009 - 2016 година включително са извършени следните предварителни оценки на въздействието на нормативни актове:

1. Предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за храните (извършена през 2016 г.);

2. Предварителна оценка на въздействието на на политиката на правителството, насочена към усъвършенстване на процеса на вземане на решения по регулиране и подобряване на качеството на законодателството в България (извършена през 2015 г.);

3. Предварителна оценка на въздействието на на политиката на българското правителство, насочена към промяна на нормативната уредба, регулираща отношенията в областта на управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (Извършена през 2015 г.);

4. Предварителна оценка на въздействието на окончателния вариант на Концепция за таксите в Република България в социално-икономически и бюджетен аспект (извършена през 2013 г.);

5. Предварителна оценка на въздействието на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията (извършена през 2012 г.);

6. Предварителна оценка на въздействието на ЗИД на Закона за насърчаване на инвестициите (извършена през 2009 г.);

7. Предварителна оценка на въздействието на Закон за хидромелиорациите и поливното земеделие (извършена през 2009 г.);

8. Предварителна оценка на въздействието на Закон за обществените библиотеки (извършена през 2009 г.);

9. Предварителна оценка на въздействието на ЗИД на Закона за измерванията (извършена през 2009 г.);

10. Предварителна оценка на въздействието на ЗИД на Закона за лечебните заведения (извършена през 2009 г.);

11. Предварителна оценка на въздействието на ЗИД на Закона за управление на отпадъците (извършена през 2009 г.);

12. Предварителна оценка на въздействието на ЗИД на Закона за храните (извършена през 2009 г.).

 

През 2017 г. съгласно Закона за нормативните актове са извършени следните предварителни оценки на въздействието на законопроекти:

1. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за държавните помощи;

2. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари;

3. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект Закон за физическото възпитание и спорта;

4. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за управление на хранителната верига;

5. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за пазарите на финансови инструменти;

6. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за платежни услуги и платежните системи;

7. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

8. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за Европейската заповед за разследване;

9. Частична предварителна оценка на въздействието на ЗИД на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

10. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за виното и спиртните напитки.

 

През 2018 г. съгласно Закона за нормативните актове са извършени следните предварителни оценки на въздействието на законопроекти:

1. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за киберсигурност;

2. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за предприятията на социалната, солидарна икономика;

3. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект Закон за превенция от природни бедствия, неблагоприятни климатични събития в земеделието;

4. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за защита на търговската тайна;

5. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за хората с увреждания;

6. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година;

7. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за движението по пътищата;

8. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за маслодайната роза;

9. Цялостна предварителна оценка на въздействието на Закон за социалните услуги;

10. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година;

11. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон марките и географските означения;

12. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода;

13. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи;

14. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон Националния архивен фонд;

15. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон водачите на моторни превозни средства;