10.12.2010 г.

Ръководство за извършване на оценка на въздействието към рамкови позиции на Република България (без официално приемане)

Оценка на въздействието

Ръководството е предназначено за структурите, отговарящи за формирането на националните позиции на Република България по всички въпроси (досиета), които се разглеждат от вропейския съвет, Съвета на Европейския съюз, неговите спомагателни органи, в процеса на комитология, както и по Белите и Зелените книги
на Европейската комисия.