19.5.2018 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2018 г.

Категория: Оценка на въздействието
11.4.2018 г.„Трансформация на модела на комплексното административно обслужване“ – най-мащабният проект за административната реформа

Категория: Проект "Трансформация на модела на административното обслужване"
02.2.2018 г.Информация за проект:"Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор"

Категория: Добро управление
02.2.2018 г.Информация за проект: "Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението"

Категория: Добро управление
31.1.2018 г.Протоколи от заседнията на работната група за подготовката на проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество и на правила за избор на членове на съвета

Категория: Добро управление
25.1.2018 г.Образец на таблица „Набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват на Портала за отворени данни_2018 г.“

Категория: Отворени данни
03.1.2018 г.Информация за проект: Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация

Категория: Добро управление
29.12.2017 г.Оценка на потребностите от експерти с аналитични и/или контролни функции без изискване за професионален опит за 2018 г.

Категория: Управление на човешките ресурси в администрацията
01.12.2017 г.Покана за среща за избор на членове на работна група за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество

Категория: Добро управление
30.11.2017 г.Индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект „По-високо качество на административното обслужване чрез подобряване на системата за обратна връзка от потребителите”

Категория: Административно обслужване
  ...