Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара

Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара урежда информацията, която трябва да се предостави със заявленията за освобождаване на генетично модифицирани организми (ГМО) в околната среда и за пускане на пазара, редът за отчитане на резултатите от освобождаването на ГМО и изискванията към плана за наблюдение след пускане на пазара, правилата за проследяемост на ГМО, които се предлагат на пазара, минимално допустимо съдържание на ГМО, за което не се прилагат правилата за етикетиране, както и правилата за изтегляне от пазара и унищожаване на ГМО или на продукти, които се състоят от или съдържат ГМО.

Тази наредбата не е претърпяла съществени изменения от 2008 г. насам. Поради това се налага тя да бъде приведена в съответствие с настъпилите промени на законодателството на Европейския съюз, по конкретно да се въведат в българското законодателство част от изискванията на Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията за изменение на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на риска за околната среда от ГМО.

В предложения проект на акт се правят следните промени:

1. Актуализират се изискванията по отношение на информацията, която се съдържа в техническото досие към заявлението за освобождаване на ГМО в околната среда, съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗГМО и информацията, която се съдържа в заявлението за пускане на пазара на ГМО, съгласно чл. 60, ал. 1, т. 2-5 от ЗГМО, като по този начин се въвеждат промените направени с Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията.

2. Актуализират се изискванията по отношение на информацията за резултатите от освобождаването на ГМО в околната среда, по отношение на риска за човешкото здраве и околната среда и формата, в която тази информация се представя, чл. 55, ал. 1 от ЗГМО. По този начин в българското законодателство се въвеждат изискванията на Решение 2003/701/ЕО на Комисията.

3. Премахват се разпоредбите свързани с единните идентификатори, които дублират разпоредби на Регламент (ЕО) № 65/2004 на Комисията за създаване на система за разработване и определяне на единните идентификатори за ГМО.


Дата на откриване: 9.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 8.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари