Обществени консултации

Проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България - октомври 2020 г.

Механизмът за възстановяване и устойчивост е част от елемента „Следващо поколение ЕС“ (2021-2024 г.) от Плана за възстановяване на Европа. За целите на програмиране на средствата държавите членки изготвят Национални планове за възстановяване и устойчивост като приложение към своите Национални програми за реформи. Проектът на регламент за създаване на Механизма предвижда датата 30 април 2021 г. като краен срок за официално подаване на Националния план за възстановяване и устойчивост пред ЕК. Държавите членки могат да подадат проект на план след 15 октомври 2020 г. за предварителни консултации на текста с Комисията. Плановете се преразглеждат и адаптират, при необходимост, през 2022 г., така че да се вземе предвид окончателното разпределение на средствата за 2023 г.
Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. В преследването на тази цел са групирани набор от мерки и реформи, които да имат съществен принос към възстановяването на потенциала за растеж на икономиката и да го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни въздействия. Това ще позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел за конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските. Същевременно, Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка.
 
Тук можете да давате Ваши мнения, коментари и предложения по представения проект на национален план за възстановяване и устойчивост.


Дата на откриване: 30.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Междусекторни политики
Дата на приключване: 29.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 
30 октомври 2020 г. 14:47:37 ч.
kanartikina

Следва да се откажем от стратегията на Йесмен и Йесуимин

Икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от спецоперация Коронавирус ще са  значително по-лесни , ако не следваме Плана за репресии и саморазрушение.

Ако не сте забравили националния план за справяне при епидемии от 2006 ще установите ,че днес дори не сме в състояние на епидемия.

Ако се проверят наличните резултати на патоанатомите става видно ,че няма починали ОТ коронавирус.

Опитът на Швеция и Белорусия в контраст с паниката в останалите европейски страни е също силно доказателство за изкуствения характер на кризата с ковид.

Трябва решително да престанем да робуваме на наложени схеми за реакция и пропагандни внушения.

И колкото по-малко си навредим чрез  този враждебен ни План толкова по-лесно ще ни е да се възстановим от неизбежни поражения дори и заради прекъснати икономически, транспортни и други връзки  с външния свят. Старни партньор по ЕС и НАТО дори си отнемаха лечебни средства и други ресурси в създадената паника при първия режим на домашен арест и lockdawn.

Не бива да допускаме увреждане на здравето на децата и старците под флага на псевдозагриженост за тяхното здраве.

Следвайки тази стратегическа посока на минимално навлизане в тресавището на спецоперация Коронавирус, стълб на стратегията LockStep ще имаме възможност не само за бързи възстановяване , но  дори и за компенсиране на огромното изоставане следствие  на разрухата и деградацията - същност на не0либералния преход към Небитието 

 

31 октомври 2020 г. 06:49:05 ч.
Stanimirbg

Предложение цифровизация на публичните институции.

Във връзка с модернизацията и цифровизацията на публичните институции правя следните предложения:

1. Създаване на единна електронна система за всички търгове за публична продан. Системата да облекчи участието в търговете и да гарантира прозрачността. 

2. Създаване на електронна система и закупуване на електронни устройства, които да подпомагат държавните служители при извършването на контролна дейност и административно - наказателна дейност. Системата може да разполага с готови форми за различните видове нарушения , които следва да бъдат санкционирани и държавният служител да въвежда само данните на нарушителя. ( По подобие на системата в КАТ)

3.Създаване на електронна система, която да регистрира подадените от гражданите сигнали, жалби, оплаквания и предложения до институциите и контролните органи. Да позволява тяхното проследяване и да показва развитието по тях. Такава система може да се използва и за отчетност и оценяване на работата на държавните служители. Системата да разпределя на случаен принцип към кой държавен орган и кой служител да бъде насочен подаден сигнал към контролните органи. Тъй като при контролните органи има застъпване на правомощията и отговорностите , ако сигналите за нарушения бъдат разпределяни на случаен принцип може да се избегнат зависимости и липса на санкция по конкретни сигнали.

Успех. 

04 ноември 2020 г. 16:53:32 ч.
Vlad

План за възстановяване!?

Отедлих над 1 час... супер загубено време!!!!

77-80% са за строителство, в т.ч. материалите са над 70% от внос!!!!!!!!! n.b. в това чило 34М за психиатрична клиника...... 

5-6% са за компютри и софт => над 95% е от внос!!!!!!!!!!

13-14% са за апаратура и съоръжения => над 95% от внос!!!!!!!!

т.е. над 70% от общата сума на плана ...ще е остане зад граница, както и добавена й стойност (освен марджиновата печалба на вендора вносител) защото е от внос!!!!!!!!Това ако е план............... а да за разбиване, трошене, погром...кражба е определено!!!Този план не е за развитие, обратно... !

Ефикасност и полза до ... 2-3%!!! Създателят & Ко му трябва да си избират прокурор и адвокат! Цацаратурата и каскетатурата ..не са вечни!  

04 ноември 2020 г. 17:33:42 ч.
mastardzhieva

От отдел ВОМР, дирекция РСР, МЗХГ

На стр. 37 до 41 в частта Местно развитие няма информация за подхода Водено от общностите местно развитие, който се прилага вече втори програмен период и овластява местните общности да участват в развитието на своите територии. В тази част са споменати само интегрираните териториални инвестиции. Считаме, че в същата част следва да се добави текста, който описва ВОМР, а именно:

Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал. Териториалният обхват на тази област на въздействие включва всички селски райони и други територии на страната, които ще бъдат включени в нормативния акт за прилагането на ВОМР. Ще бъдат подкрепяни мерки, свързани с насърчаване на социалното приобщаване, съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство, насърчаване на въвеждането на иновации в практиката, устойчива и качествена заетост и мобилност на работната сила, повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, подобряване на качеството на образование и повишаване квалификацията на населението.

 

към цитирания по-горе текст може да се добави и следния:

 

"През програмния период 2021 - 2027 г. ще продължи многофондовото прилагане на подхода ВОМР, като ще бъде увеличено териториалното покритие на неговото прилагане и ще бъде оптимизирана схемата на неговото прилагане в полза на местните общности".

06 ноември 2020 г. 07:58:21 ч.
Alex

Този план е проповед за наивници

Вижте http://epicenter.bg/article/Inzh-Trifonov--Planat-za-vazstanovyavane-i-ustoychivost-na-Republika-Balgariya---propoved-za-naivnitsi-/231267/11/0

07 ноември 2020 г. 11:47:57 ч.
balchik_bul

Потрес още в началото на плана.

Започнах внимателно да чета Плана за ...

Още на първата страница изпаднах в потрес.

Председателят на Европейската комисия е "Тотално Полтизирана" и "Икономически Сляпа".

Тя твърди, че: "Европейският зелен пакт и цифровизацията ще стимулират заетостта и растежа".

Две напълно изключващи се дейности!

Зао цифровизацията е логично да стимулира заетост и растеж, но Европейският зелен пакт е стимул не за разтеж, а за забавяне на икономитката (заетостта). (За справка: Василий Леонтиев - носител на нобелова награда за Икономика).

Продължавам с 2-ра страница.

07 ноември 2020 г. 14:01:31 ч.
balchik_bul

След 2 часа четене предлагам:

За разлика от първата страница, в следващите 58 има не само политическа (популистка), но и икономическа мисъл. „Планът за ...” очевидно е подобен на „Плана Маршал” и се гради върху идеите на Джон Мейнард Кейнс. Замисълът е добър и почти навременен. Поздравления!

 

Предложения:

 

 1. Туризмът, културата и ресторантьорството са силно (основно) пострадали от Ковид-19. В „Плана за ...” – нищо за тях. Предлагам в първите няколко години пряко да се субсидират с поне 75М, за да се запази заетост (тук е безсмислено да се очаква повишаване на производителността).
 2. С този „План за ...” продължаваме да даваме за БДЖ, но пропускаме отрасли с висока добавена стойност, например авиацията. Някои държави (Германия, Франция, Великобритания и др.) вече субсидираха (с милиардни грантове) своята авиация. Ние направихме точно обратното: взехме от авиацията (Летище София) и дадохме на железниците. Инвестирайте в отрасли и/или дейности с висока добавена стойност (авиация, електромобили, електроника, химия, лекарства и други). Важно е: не само да се създава благоприятна среда за инвестиции, но и непосредствено да се инвестира.
 3. Давайте и/или инвестирайте на/в професии, които имат висока производителност на труда, която е пряко свързана с висока добавена стойност (например: програмисти, моряци, пилоти, инженери, медици, учени, учители, агрономи, химици, биолози, технолози, техници, механици и т.н.), а не за професии, които участват в разпределянето на ресурси (чиновници, икономисти, юристи, политици, бюрократи, наблюдатели, статици,  членове на НПО, журналисти и т.н.).
 4. Създавайте повече производствени структури (атомни електроцентрали, заводи, фабрики, цехове, язовири, оптични мрежи, електропроводи, водопроводи, пътища, мостове и др.) и по-малко чиновнически места („Държавна агенция за научни изследвания и иновации”, „Центрове за личностно развитие”, чиновници в/за така наречените „Индустриални паркове” и други спъващи реалния бизнес бюрократични звена). 

Създавайте и публикувайте свързани в реално време бази данни (които в бъдеще ще прераснат в бази от знания), а не манипулирани и цензурирани извадки. Списъкът с показатели по България 2030 г. за е достъпен в реално време, включително и как средствата от „План за ...” са оказали влияние в промяната на показателите.Всеки един лев от „План за ...” да е включен в тези бази данни (от къде е дошъл, къде е отишъл, какво е постигнал) и всеки български гражданин да има достъп до тях.

07 ноември 2020 г. 14:27:57 ч.
balchik_bul

До модераторите на форума

Мили колеги,

Настоятелно Ви моля, да създадете възможност авторите на коментарите във форума да имат достъп до коригиране на написаното. Както за правописни грашки, така е по същество!

 

Желая Ви успех!

07 ноември 2020 г. 16:15:25 ч.
bozho

Преработка

Нужно е планът да се преработи, за да се приведе в съответсвие с шаблона на Европейската комисия, който изисква цели, индикатори, срокове и доста повече детайли.

Конкретни предложения:

- за електронна идентификация парите трябва да отидат за интегриране на услуги с националната схема, а не за финансирането ѝ, което вече е осигурено и предвидено от бюджета.

- електронно здравеопазване да стане много повече от едно споменаване в списък с други "хубаво неща".

- да се обособи основна цел "Дигитализация на публучния сектор". В момента мерките изглеждат висящи във въздуха и не се вписват на мястото, където са

- да се заложи мигриране на голям брой регистри от тетрадки, ексели и остарели системи към новата система за "Регистър като услуга", за изграждането на която има финансиране по ОПДУ. Това ще гарантира осезаем скок в нивото на дигитализация на публичния сектор.

- да се заложи сериозно обучение на публичния сектор в умения за дигитална трансформация - не просто да могат да работят с офис пакет, а да си представят процесите и ежеднвената работа чрез дигитални инструменти.

07 ноември 2020 г. 21:22:15 ч.
balchik_bul

Коментар към "Преработка" на потребителя "bozho".

Изразът "в съответсвие с шаблона на Европейската комисия" ми прилича на "В съответствие с решенията на 39 конгрес на КПСС".

Пожелавам Ви успех!

09 ноември 2020 г. 14:36:50 ч.
IvanV_

част селско стопанстов

По отношение на селското стопанство - за пореден път се говори само и единствено за земеделски стопани, а те сами по себе си не създават и не могат да създадат висока добавена стойност, ако не работят в тясна връзка с преработвателите. За съжаление има цели сектори, които са изключени от този план, така, както бяха изключени и от програмите по предходните два периода. Ставаа дума за първичната преработка на селскостопански продукти - мелничарство, фуражна индустрия, маслобойни. Благодарение на това изключване и явното непознаване на секторите, както и тяхната важна роля, в крайна сметка ние изнасяме суровини, а не продукти, с висока добавена стойност, разбира се с леки изключения. Предлагам частта за селскостопанство коренно да се промени и да се включат и секторите, които сега са изключени. Ние изнасяме пшеница, а не брашно, изнасяме царевица, а не продукти, за които е основа, изнасяме слънчоглед, а не олио, изнасяме фуражни зърна, с които се хранят животни, чиято продукция внасяме. Всеки един от тия сектори има специфични нужди, а финансирането за тях е оставено изцяло на смаите тях, без подпомагане, освен в случаите, в които се подпомагат земеделски производители, което води до раздробяване на секторите и постепенното им унищожаване.

12 ноември 2020 г. 20:16:50 ч.
ifg

малки населени места

За да се запазят малките населени, места, дребният бизнес, трябва да има такава подкрепа, така че да се усети във всеки човек.  След пандемията, хората ще бъдат в криза и ниска покупателна способност, което довежда до много проблеми свързани със събиране на данъци, и изхранване, настъпва и бум на търсенето на стоки от първа необходимост, поради страх от ниски доходи,  може да се въведът мерки в земеделието, да се дават ваучери за  земеделска продукция(лук , селе, картофи и т.н.т) които са произведени от дребни земеделски стопани (например до 50 дка стопанство), тези ваучери да бъдат осребрявани от разплащателна агенция на зем стопани, ефекта ще е много добър, ще излязат на светло обороти, на дребни земеделски стопани, ще изкара на светло продукцията от местните фермерски пазари, ще породи по добра събираемост на данъци, другият ефект, ще е, че част от стоките от първа необходимост ще бъдат осигурени, като спестените средства от семействата, ще бъдат насочени към други сектори, които по - принцип излизат по - трудно от кризи, или спестените средства може да си инвестират в образованието, страхът от бедност и глад в родителите, отнема от бюджета на подрастващите

13 ноември 2020 г. 12:52:47 ч.
BNAAP

Становище на БНААП - 1 от 3

Българска национална асоциация Активни потребители приветства усилията за представяне и широко обсъждане на Плана за възстановяване и устойчивост. Удовлетворени сме, че във фокуса на плана е т.н. втори стълб, наречен Зелена България, за чията реализация е заделен значителен ресурс от 37% от общите ресурси на Плана. Приемаме, че основна цел на втория стълб следва да е изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите и специално на жилищните сгради. Едновременно с това считаме, че авторите на плана не са отчели важни европейски актове и препоръки в тази сфера и специално - относно явлението енергийна бедност". Това според нас е сериозен пропуск в съдържателната част на плана. Не са отчетени както Препоръката на ЕК относно санирането на сгради от 2019 г., така и Препоръката на ЕК относно енергийната бедност от октомври 2020 г.   

13 ноември 2020 г. 13:12:29 ч.
BNAAP

Становище на БНААП - 2 от 3

Съгласно Препоръката на ЕК относно енерг. бедност  национ.планове за възстановяване и устойчивост следва да се разглеждат като инструменти за постигане целите за енергийна ефективност и да са насочени към защита на домакинствата в енергийна бедност. Препоръката на ЕК за саниране препоръчва правителствата да насочат публичните средства към сградния фонд с най-лоши характеристики и към потребителите, засегнати от енергийна бедност. Нищо подобно не се открива в представения за обсъждане План . Нещо повече, в схематично представената Програма за енергийна ефективност, която е основен инструмент в Плана, няма нито дума за преодоляване на енергийната бедност, а също и няма очертани критерии за изразходване на публичните средства - нашата позиция е, че само санирането на жилища на енергийно бедни семейства следва да се финансира на 100% с публични средства. Този инструмент следва да е част от комплексната политика за преодоляване на енергийната бедност. 

13 ноември 2020 г. 13:14:27 ч.
Бистра Николова

План за възстановяване и устойчивост на Република България - октомври 2020 г. // ИНОВАТИВНА БЪЛГАРИЯ

1. Въпрос: Ще се предвидят ли възможности за финансиране на индивидуални научни изследвания (публикации) на преподавателите във висшите училища в България?

Състоянието в момента: Финансирането на научните изследвания (публикации) е само, когато те са част от научен проект, реализиран от университет/институция.

Не се осигурява финансиране/възстановяване на разходите на автора за публикацията му, ако тя не е част от научен проект на университет/институция, дори когато публикацията е в научно списание с висок импакт фактор (IF), индексирано в световноизвестните бази данни с научна информация, като Scopus и Web of Science.

При тези условия, какви възможности съществуват за преподавател в държавно висше училище, който е получил покана от редактора на престижно научно списание за участие с публикация в извънреден брой в кратък срок?

Такива списания се индексират в световноизвестни бази данни и са с висок IF, но таксите за публикуване в тях са непосилни за българските учени без финансова подкрепа, например:

Списанието „Устойчиво развитие” (ISSN 2071-1050, IF 2.576) издава специален брой, озаглавен „Културна динамика и иновационно представяне“. Такси за обработка на статиите в него - 1800 швейцарски франка. – The journal Sustainability (ISSN 2071-1050, IF 2.576) is currently running a Special Issue entitled "Cultural Dynamic and Innovation Performance". Article Processing Charges of CHF 1800 (Swiss Francs).

Когато крайният срок за публикуване е кратък, тогава не е възможно да се кандидатства за участие в научен проект, организиран от университет/институция, защото трябва да се реагира бързо.

Този въпрос е принципен и касае възможностите за своевременното включване на български учени в чуждестранни научни издания, както и възможностите за ефективно развитие на българската наука и излизането й на желаното Европейско ниво.

Затова ще бъде много полезно да се намери ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДИРЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ на такива научни разработки (публикации), когато те не са част от научен проект на университет/институция, за да стане по-интензивна научната работа на българските учени.

13 ноември 2020 г. 13:18:28 ч.
Бистра Николова

План за възстановяване и устойчивост на Република България - октомври 2020 г. // ИНОВАТИВНА БЪЛГАРИЯ

2. Въпрос: Предвижда ли се разширяване на броя на българските издания с икономическа тематика, които да са включени в списъка с научни издания, реферирани и индексирани в Scopus и Web of Science, който се поддържа от МОН чрез НАЦИД?

Състоянието в момента: В списъка на съвременните български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, който се поддържа от МОН, няма включени достатъчно издания в сферата на Социалните, стопанските и правни науки.

Конкретно, с икономическа тематика (област 3.8. Икономика) към момента са единствено две списания:

 • ИКОНОМИКА и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management / Селскостопанска академия. – София, 1988-
 • ИКОНОМИЧЕСКИ изследвания. – София: Икономически институт на БАН, 1984-Това значително ограничава възможностите за публикуване на резултатите от работата на българските учени-икономисти.

13 ноември 2020 г. 13:22:51 ч.
BNAAP

Становище на БНААП - 3 от 3

Планът съдържа идеята за създаване на фонд за декарбонизация, като инструмент за устойчиво финансиране на широка група бенефициенти. Отново схематично е очертан обхватът на тези бенефициенти - крайни потребители на енергия. Нашата позиция е, че ако се създаде подобен фонд, задължително да се обмисли обвързването му с политиката за преодоляване на енергийната бедност. Този фонд следва да е един от инструментите за приоритетно осигуряване на безвъзмездна финансова помощ или за облекчени безлихвени или нисколихвени заеми за енергийна бедни домакинства при извършване на енергоефективни мероприятия. При условията на либерализация на енергийния пазар е крайно наложително да се създаде цялостна и комплексна политика за справяне с енергийната бедност и Планът следва да очертае и гарантира финансово обезпечаване на процеса на краткосрочно, средносрочно и дългосрочно  решаване на този значим социален проблем.  

13 ноември 2020 г. 15:25:37 ч.
MilenNI

предложения и възможности

1.Планиране , проектиране и изграждане в реални срокове на язовири за напояване и питейни нужди. Всяка област да бъде обхваната по възможност поне с 1 нов язовир съотнесено към население и нужди. При невъзможност или оптимизиране да се обмисли и диверсифициране /  обезпечаване с вода от повече от 1 източник , повече от 1 дублиращ,  възможност за поемане на излишните обеми в разширители или разливници/. Да бъде обсъдено публично и ясно за населението и ползвателите финансиране, изпълнение , технология, възможности и рискове. Темата е финансово натоварваща ,но предвид климатичната картина, амортизираната и зле поддържана система е крайно необходимо предприемането на мерки и реални действия преди да бъдат наложени такива от безизходицата на трагедия  или  обществено напрежение познато в не една община в днешно време. Това е инвестиция и стратегия за бъдещите поколения с неизмерими и несравними параметри.

2.Предприемане на организирани мероприятия по целево залесяване допълнително извън съществуващите нормативно възможности и задължения. Предимство за медоносни видове съобразено с локацията и възможностите. Създаване на обществен интерес и мотивиране за участие в масови прояви и регулярни залесявания. Планиране на места локации, видове дървета и храсти, мероприятия и засегнати групи. Активиране на образователните институции и обществените лица с темата. Създаване на насаждения за предпазване от снегонавявания около новоизградените пътни участъци заложено при проектирането им .

            3.Екосистемни услуги . Разработване на стратегия и реални действия и изпълнение на заложеното за постигане на поставените цели. Разглеждане на еко системната услуга опрашване от пчелите.

            4.Строг / реален/ контрол на вноса,  продажбата, разпространението и употребата на пестициди вредни за насекоми и околната среда. Предложение за задължаване на ползвателите да инсталират, наемат  или  да бъдат системно засичани с контролни уреди и измерване на позициониране , време, метеорология и др при провеждане на работата им за избягване на злоупотреби и неспазване на законодателството опазващо околната среда и животните. Справка проблемите с пчелите.

            5. Подпомагане със субсидиране на внедряване и разработване на високи технологии в земеделието и животновъдството. Търсене на реални резултати от такива възможности и иновации и надграждане с възможност за масово ползване и повишаване продуктивността и конкурентоспособността.

            6.Подпомагане за закупуване на автомобили, електромобили и транспортни средства от служители и студенти с защитени  от държавата специалности от професии и приоритетни професии -учители , медици, военни, МВР и др.

            7.Създаване на фонд със запаси с образци на семена, генетичен материал и др за нуждите на науката и бързо възстановяване при нужда след тежки катаклизми и бедствия.

            8.Прокламиране на доброволните отряди за реакция при бедствия и аварии, обезпечаване с материална база, системни обучения и тренинги за готовност, обмяна на опит и знания с държави и институции с възможност за взаимодействие и съвместна работа.

            9.Индустрия 4.0 – реално и практическо демонстриране на ползите и нарастващата нужда от усвояване на знания и умения . Разработване на сензори за мониторинг при моделиране и визуализация на проекти , при оценка на риска, симулации и оценка на възможностите, пример системи за напояване, гори и почви.Обработване на масиви с данни и вземане на решение в бърз порядък. Обмяна на информация и облачни технологии.Приоритетно сигурност и защита на изградените системи и надеждност с обезпечаване с кадри за тяхното поддържане и развиване в дългосрочен план .

Успех

15 ноември 2020 г. 22:17:07 ч.
starton

Най-стабилните автомобили по БГ иновации и патенти http://solextra.tech/selfbalacingsolarcars.html

Видео и резюме на линка в заглавието

Поздрави

Георги Тончев

0876403727

16 ноември 2020 г. 12:44:24 ч.
Николай Едрев

Програма за енергийна ефективност

Въпреки високопарните слова като енергийна ефективност, става дума за саниране на сгради ( полагане на ЕПС + смяна на дограми), както в досегашната НПЕЕМЖС, която е доказала по безпорен начин липсата на енергийна ефективност, за сметка на корупционната ефективност. Докато общините се рапореждат с целево отпуснатите средства, от името и за сметка на гражданите, ще продължават бруталните кражби, ниското качество, безбожно високите цени, неспазване на сроковете по договорите от страна на изпълнителите на ОП (наши).Контролът от страна на Общините, МРРБ и други контролни органи, ще бъде абсолютно липсващ и ще се прикрива/подкрепя изцяло отклоняването на целево отпуснати средства, в полза на изпълнителите на ОП, които са избрани от съответната община, не съвсем безвъзмездно, а още по-малко открито и прозрачно. 

Като допълнение към повишаване на енергийната ефективност на жилищния сграден фонд се придвижда и енергийно обновяване на държавни и общински сгради, където кражбите ще бъдат още по - безобразни, а контрола по изразходването на средствата ще бъде нулев. По същата логика може да решите да обновите къщата на ЦК на БКП или централата на ГЕРБ и как това ще допринесе за икономическото развитие, не става ясно.

Няма ясни правила за целесъобразно изразходване на огромен ресурс 2,417.5 млрд. лева и какви ще бъдат положителните ефекти за домакинствата и икономиката като цяло (не само на хартия). Прозират намерения за продължаване на кражбите по НПЕЕМЖС.

В закключение, ще Ви дам един "добър" пример от НПЕЕМЖС, който дава отговор на въпросите за положителните ефекти на програмта като цяло:

https://www.facebook.com/nedrev/posts/3797706343573120

С уважение,

Николай Едрев - "безплатно" саниран.

16 ноември 2020 г. 16:28:26 ч.
starton

Евтино помпено-акумулиращо ВЕИ в инт.елмрежа за дунавска вода http://solextra.tech/pump_storage.html

Вижте видео на линка в заглавието на новоизобретената синергична ВЕИ интелегентна мрежа с нулев въглередон отпечатък за едновременна:
1.Зелена електрогенерация 24/7
2.Зелена електроакупулация 24/7
3. Водоспестяващ пренос на сладка вода и напояване и водоснабдяване 24/7
4. Интелигентна безгоривна разпредела енерго-система с нулеви вредни емисии

Георги Тончев
0876 403727

16 ноември 2020 г. 16:51:07 ч.
starton

Надграждане магистралите с фотоволтаици и ветрогенератори 5G/6G http://solextra.tech/elcom.html

видеа вижте на линка в заглавието за

Използване на съществуващите сервитути по пътищата и магистралатие за надграждане с енергийна и телеком супер структура по ново българско изобретение, включително и за зареждане на ел коли и плъг-ин хибриди  с ВЕИ енергия от енергийна система с нулев въглероден отпечатък

Георги Тончев

0876 403727

16 ноември 2020 г. 17:13:55 ч.
starton

Най-евтината гравитационна електрогенерация 24/7 на речни понтони ВЕЦ http://NonStopPower.eu

Вижте видео на линка в заглавието за хидро-кинетични гравитационни понтонни ВЕЦ на бавно (дунавско) водно течение по български патенти, иновации и технологии  ... НУЛЕВИ ВРЕДНИ ЕМИСИИ

Георги Тончев

0876 403727

16 ноември 2020 г. 18:46:52 ч.
starton

Ел-мрежа за ел-автомобили с тягови акумулатори за енергийни буфери http://solextra.tech/v2g.html

На линка в заглавието ще видите видео на новата концепция за технологичен напредък в транспорта с нулев въглероден отпечатък чрез използването на слънчевата и вятърната енергия с нулеви вредни емисии (СО2 )за зареждане на автомобилни тягови акумулатори, същевременно да са елетробефери в интелигентна енергийна мрежа

Георги Тончев 0876 403727

16 ноември 2020 г. 18:51:47 ч.
starton

огряване на слънцеприемници на сгради с светлина от рефлектори до 30% повече http://solextra.tech

на линка в заглавето ще видите видеа за допълнителна енергия от слънцеприемници, които са допълнително огрени от плоски рефлектори. дават до 35% повече топлинна енергия и до 25 % повече фотоволтаична електрогенерация

Георги Тончев  0876403727

16 ноември 2020 г. 19:00:27 ч.
starton

Воден транспорт с нулеви СО2 емисии със слънчево ел-захранване по водните евро трасета B2bferry.eu

Водният транспорт (и по Дунав) е известен, че е най-евтиният в света. Но той е нисковъглеродна алтернатива интермодалните РО-РО превози с автомобилни карго товари - вижте сайта, посочен в заглавието.с виде на наши свтовни патентни новости 2020

Георги Тончев 0876 403727

16 ноември 2020 г. 19:05:02 ч.
starton

Дезинфекция на ръцете и предметите с патентовани ултравиолетови дезинфектори на http://uvsun.space

Видеа на сайта, посочен в заглавието

Георги Тончев

16 ноември 2020 г. 20:08:46 ч.
starton

Иновативни зелени и дигитални проекти по световни пат. новости - вижте видеа на http://tonchev.space

Всички иновативни проекти са за нисковъглеродна и безвъглеродна икономика. В тях са включени редица 2020 световни патентни новости, които са на разположение на линковете с видеа в посочения в заглавието портален сайт http://Tonchev.space

Георги Тончев 0876 403727

16 ноември 2020 г. 21:20:15 ч.
starton

Свето-усилени слънчеви зелени проекти за сгради и инфраструктура - видеа на http://solextra.tech

Използват се евтини акрилни плоски рефлектори, които увеличават енергийната ефективност на слънчевото греене, чрез насочване на допълнителна светлина към енергийните слънчеви приемници.У величената ефективност е с около 30%, в зависимост от площта на отражателите. вижте видеа на сайта в заглавието

http://Tonchev.space

16 ноември 2020 г. 21:32:03 ч.
starton

Озон-форсирано горене нискокалорични горива http://binnovationcenter.eu/reducingCO2coalBurning.html

Световна патентна иновация за рязко намаляване на СО2 в изходящите газове на горивни инталации с нискокалорични въглродни горива - вижте видеа на линка в заглавието

http://Tonchev.space

16 ноември 2020 г. 21:37:49 ч.
starton

БГ патенти за бойна машина на пехотата http://binnovationcenter.eu/4military_patents.html

Противокуршумна защита на колелата и гумите на бойни колесни превозни средства - бронетранспортьори и други бойни транспортни маини - вижте видеана линка в заглавието

http://Tonchev.space

16 ноември 2020 г. 23:22:09 ч.
starton

Кинетични мантинели по магистралите намаляват травматизма при удари http://solextra.tech/flex.html

Вижте видеа на линка в заглавието

Гъвкавите мантинели са световна иновация и имат вградени датчици за удари и сигнализират за катастрофи бърза помощ и полицията. Имат автономно фотоволтаично електрозахранване и се само осветяват през тъмната част от денонщието.

http://Tonchev.space

16 ноември 2020 г. 23:29:29 ч.
starton

Еврогрантове от Европейския иновационе фонд http://binnovationcenter.eu/ecgrants.html

Грантовете са предназначени за зелени проекти, които намалявт емисиите от въглероден диоксид  СО2 - повече вижте на линка в заглавието.

http://Tonchev.space

17 ноември 2020 г. 10:00:43 ч.
starton

Прозоречните пана са най-ефективната топлоизолация на сградите http://solextra.tech/insol.html

Милиарди у нас се похарчиха за т.н. саниране. А то е облепване с фибран на стари панели с ръждясали конструктивни заварки, което ерозира сградите като цяло. Много по-ефективни са изолациите на самите прозоречни стъкла, откъдето най-много изстиват помещенията. вижте видеата на линка в заглавието.

http://Tonchev.space

17 ноември 2020 г. 12:12:00 ч.
starton

Иновативни зелени проекти са публикувани на https://www.youtube.com/watch?v=ylTCH_ypBGw

На видеото в заглавието са представени книги с патнетовни технически решения за  ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА И БЕЗОПАСНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ

http://Tonchev/space

17 ноември 2020 г. 12:52:31 ч.
starton

ЕЛ-воден транспорт по европейските реки и плавателни канали http://solextra.tech/solar35vessels.html

Плитко газещи многокорпусни тримарани за карго воден транспорт по европейските реки и плавателни канали вижте на видеата на линка в заглавието

http://Tonchev.space

17 ноември 2020 г. 17:39:29 ч.
starton

Патентовани педални-електро градски превозни средства завсички възрасти http://solextra.tech/ep.html

Не изискват годишни технически прегледи, данък, застраховка, книжка и се паркират безплаттно. Те служат за градски транспорт и за фитнес - вижте видеа на линка в заглавието.

http://Tonchev.space

18 ноември 2020 г. 13:50:45 ч.
starton

Палубни вятърни генератори захранват самобалансиращи се електро кораби http://solextra.tech/we.html

Най-замъряващият масов транспорт са корабите. На линка в заглавието вижте многокорпусни кораби  с нулеви вредни емисии по световни иноваци на български изобретатели

http://Tonchev.space

18 ноември 2020 г. 15:03:45 ч.
starton

Eнергийно самоосигуряващи се сгради с ел-зарядни-паркинги -вижте видея http://solextra.tech/se.html

Зелената сделка изисква сградите да могат да осигуряват собствени енергийни нужди по безвъглеродни технологии - например от слънце, от вятър, от гравитация, от водород и т.н. Вижте видеата на линка в заглавието

http://Tonchev.space

18 ноември 2020 г. 19:42:42 ч.
starton

Най-евтиният транс европейски транспорт и най-чистият е с електрически карго фериботи - нула СО2

виже видео на http://B2Bferry.eu

18 ноември 2020 г. 19:48:20 ч.
starton

Топлината буквално излиза през прозорците -вж изолация на стъкла http://solextra.tech/insol.html

Лепенето на фибран по панелите има слаб изолационен ефект, защото топлината от помещенията най-лесно и най-бързо излиза през стъклата на прозорците, не през черчеветата

 

18 ноември 2020 г. 19:55:30 ч.
starton

30% от паркоместата трябва да са електрозарядни в новите сгради -вж. на http://solextra.tech/se.html

Това е зъдължително изисквне по строителните нормтиви на ЕС - вижте видеа на линка в заглавието

http://Tonchev.space

18 ноември 2020 г. 21:33:43 ч.
starton

Еврогрантове от Европейския иновационе фонд http://binnovationcenter.eu/ecgrants.html

Еврогрантове за зелени иновативни проекти - вж условията на линка в заглавието

 

18 ноември 2020 г. 21:37:08 ч.
starton

Новоизобретени технически средства за противвирусна защите - вж видео на http://uvsun.space

Ултравиолетови технически средства за бърза суха 100 % дезинфекция вижте на видеата на горния линк

18 ноември 2020 г. 21:43:44 ч.
starton

Топлоизолационните пана са най-ефективното и евтино саниране - видеа http://solextra.tech/insol.html

Най-евтиното, най-енергоефективното и най-бързото саниране на сградите - вижте видеата на линка в заглавието

18 ноември 2020 г. 22:38:32 ч.
starton

Анти КОВИД профилактика със 100% защита с новоизобретените средства http://solextra.tech/K19.html

Най-ефективната защита срещу вируси и др. патагени е ултравиолетовата стерилизация. тя е суха и бърза. вижте видеа на линка в заглавието

18 ноември 2020 г. 23:12:35 ч.
starton

Най-устойчивите автомобили с наши иновации и патенти http://solextra.tech/selfbalacingsolarcars.html

ВИЖТЕ ДВИЖЕНИЕТО НА ИЗПИТАТЕЛНИТЕ ШАСИТА НА ВИДЕАТА НА ЛИНКА В ЗАГЛАВИЕТО

18 ноември 2020 г. 23:18:10 ч.
starton

Сухи УВ стерилизатори за ковид19 дезактивация по наши иновации - вижте видеата на http://uvsun.space

Най-ефективната профилактика срущу патогените е ултравиолетавата защита - вижте видеата, посочени в заглавието

19 ноември 2020 г. 06:03:31 ч.
Blagu

Реален рестарт - част1

Започвайки с констатацията, че всички тези стратегии и планове са само вятър от устата на политици без собствени идеи и мисли, предлагам следните практически мерки за развитие на държавата в посока на сплотено, просветено и проспериращо общество:1. По изчистване на натрупаните грешки от прехода

1.1. Оставка на кабинета Борисов, парламента и главния прокурор Гешев.

1.2. Честни избори

1.3. Лустрация на служителите в ДС, РУМНО и ръководните длъжности в БКП, всичко това от режим деклариран от народното събрание като тоталитарен - целта е да се реши проблема с престъпното минало и да започнем начисто.

1.4. Изчистване на политическите квоти в конституционния съд и ВСС, за да спре обслужването от тяхна страна на управляващите.2. По укрепване на гражданското общество

2.1 Изчистване на образователната система от всички глупости в нея, облекчаване на материала и въвеждане от първи клас на два допълнителни предмета: Вероучение и Отечествознание във вида им до 1941 година.

2.2 Увеличаване двойно на заплатите на учителите. Включване на родителите в управлението на училищата, в допълнително материариално подпомагане на добрите учители, в подбора на учители, които обичат децата и имат призвание да възпитават и обучават - целта е след 20 години да имаме поколение възпитано в ценности, съзнаващо правата и отговорностите на гражданина пред обществото, и с необходимите знания да поеме управлението на държавата от ръцете на сегашните аморални, неграмотни и неадекватни политици.

2.3. Преразглеждане и изясняване на обществения договор между държавата и гражданите. Преразглеждане на баланса между ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОТГОВОРНОСТИ, както по отношение на управляващите, така и по отношение на управляваните. Премахване всички привилегии на отделни прослойки от обществото.

2.4 Тълкувателно решение от КС на чл.1 ал.2 и ал.3 - как се упражнява непосредствено власта на суверена и по какви въпроси трябва да бъде питан народа и кои решения може да взема самопроизволно изпълнителната власт избрана с гласовете на примерно по-малко от 17% от правоимащите.

2.5. Преразглеждане на всички закони и подзаконови нормативи за съответствие с Конституцията и Хартата за правата на човека. Конституционния съд да оцени действията на правителството на ГЕРБ по смяна на националната валута за съответствие с Конституцията.

2.6 Въвеждане на частна конституционна жалба, която да обхваща ВСИЧКИ възможни въпроси, както и да се премахне ограничението за сезиране на КС от страна на националния омбудсман и Адвокатския съвет.

2.7 Изчистване на избирателните списъци и други промени в изборния кодекс с цел пресичане на измамите при гласуване.

19 ноември 2020 г. 06:04:56 ч.
Blagu

Реален рестарт - част2

3. По въвеждане на базисна справедливост и законност

3.1 Оценка за интегритет на целия персонал в прокуратурата и МВР и назначаване на нови кадри. Повишаване на заплатите им заедно с отговорностите и отчетността на тези институции пред гражданите за количеството и качеството на свършената работа.

3.2 Премахване на колективната безотговорност на такива органи като общински съвети, управителни съвети, парламент и т.н., и при нарушаване на законите и Конституцията да се приравняват на ОПГ (организиране престъпна група).

3.3 Реформи в прокуратурата и съдебната власт - според специалистите в тази област. Въвеждане на отговорност глобите наложени на държавата за нарушаване на граждански права или причинени вреди да се плащат от фонд работна заплата на виновното ведомство.

4. По изчистване на икономическата сфера и елиминиране на някои канали за корупция

4.1 Забрана на всякакви офшорни фирми на територията на България. Забрана на парични потоци от и към офшорни сметки. Специално внимание от страна на икономическа полиция за проследяване и санкциониране на преводи от и към офшорни сметки. Целта е премахване на тези улеснения за пране на пари и премахване на очевидно противоречие с Конституцията за неравнопоставеност с местните юридически лица.

4.2 Регулиране на икономическия живот, така че да се елиминира безкрайната верига в собствеността на фирмите и да е ясно зад коя фирма кое физическо лице стои, да се сложи край на подставените и малоимотни лица - собственици на фирми.

4.3 Поставяне на държавата и гражданина в равноправно положение, и постигане на прозрачно харчене на обществени средства. Щом държавата до пет минути узнава какъв банков превод е направен и какъв приход има на касовите апарати, по същия начин държавата да публикува всички свои разходи с всички фактури и реквизити по тях от най-високо до най-ниско ниво, включително фактурите за всички разходи на всички изпълнители и подизпълнители на обществени поръчки до последната химикалка, бордюр или каквото там е купувано. Всичко да се публикува в интернет с подходяща търсеща програма плюс сканираните оригинали. Да няма търговски тайни и други ограничения на публикуваните данни, когато се харчат обществени средства, освен за целите на националната сигурност, ако става дума за секретна техника.

4.4 Аналогично партиите да публикуват подробно всичките си разходи с всички съответни документи включително описане например къде и колко билборда има с техни реклами. Сметната палата да прави всичките си проверки не само по декларации, а с проверка на всички документи, с насрещни проверки и всички мерки за установяване на съответствие с фактическото положение. На проверка от сметната палата да подлежат и синдикатите.

4.5 Да се забрани на общините и държавата да си продават имотите, защото в общия случай това са сделки под корупционен натиск и освен това са имоти отнети преди това от частни собственици без обезщетение, и когато отпадне нуждата от един такъв имот нека държавата го върне на собственика или да го запази за бъдещо друго обществено приложение.

4.6 Забрана на дефицитите в бюджета - стига толкова трупане на дългове за бъдещите поколения.

4.7 Нова регулация на стоковите борси, която да елиминира спекулантите от този сектор, а да остави достъп само за производители и преработватели.

4.8 Отмяна на всякакви субсидии и ако е необходима защита на някакви производства - въвеждане на вносни мита.

19 ноември 2020 г. 09:45:25 ч.
starton

Вижте темите на зелените иновации с видео на http://tonchev.space

Засега не се вижда програма за възстановяване с конкретни мерки по зелените сделки, иновациите, работните места, дигитализацията и подобни, а само общи лафове, които си приличат. А в предложената програма се преповтарят стари мерки , като саниране за милиарди,  магистрали за милиарди и подобни. Ако многото милиарди отидат предимно там след 10 г- другите държави ще бъдат още по-напред, а ние ще стойм на дъното на още по-голямо разстояние от тях

19 ноември 2020 г. 10:09:19 ч.
starton

Слънчева архитектура за енерго-активни битови и промишлени сгради - видеа на http://solextra.tech

Активната слънчева архитектура включва пасивни сгради със собствени електрогенериращи инсталации - вижте сата  в заглавието

19 ноември 2020 г. 10:14:16 ч.
starton

Озон-форсирано горене нискокалорични горива http://binnovationcenter.eu/reducingCO2coalBurning.html

Допълнително озоново стимулиране горенето на въглеводороди, с оглед намаляване СО2

19 ноември 2020 г. 10:14:55 ч.
starton

Еврогрантове от Европейския иновационе фонд http://binnovationcenter.eu/ecgrants.html

финансиране на иновации

19 ноември 2020 г. 10:16:46 ч.
starton

Патенти за подобрени бойни машини на пехотата http://binnovationcenter.eu/4military_patents.html

вижжте видеата на линка в заглавието

19 ноември 2020 г. 10:19:34 ч.
starton

Педални-електро градски превозни средства завсички възрасти http://solextra.tech/ep.html

без ограничения за движение по пътища и паркове

19 ноември 2020 г. 10:23:00 ч.
starton

Рефлектиращи пана отразява слънцето към первазни фотоволтаици http://solextra.tech/insol.html

Сгради с активно собствено енергоосигуряване

19 ноември 2020 г. 10:25:22 ч.
starton

Кинетични мантинели по магистралите намаляват травматизма при удари http://solextra.tech/flex.html

за безопасност на магистралите

19 ноември 2020 г. 10:27:04 ч.
starton

Брдни ятърни генератори захранват самобалансиращи се електро кораби http://solextra.tech/we.html

кораби с нулеви вредни емисии

19 ноември 2020 г. 10:29:25 ч.
starton

Иновативни зелени и дигитални проекти по световни пат. новости - вижте видеа на http://tonchev.space

с висака добавена стоност, вместо ИШЛЕМЕ икономика

19 ноември 2020 г. 10:32:20 ч.
starton

КОВИД профилактика със 100% защита с новоизобретените средства http://solextra.tech/K19.html

единствената сега профилактика

19 ноември 2020 г. 10:35:27 ч.
starton

Прозоречните изолации са най-ефективното и евтино саниране - видеа http://solextra.tech/insol.html

Най-много топлинна енергия се губи през стъклата на прозорците. вижте прозоречни изолационни пана на видеата на линка в заглавието

19 ноември 2020 г. 10:40:18 ч.
starton

Най-евтината гравитационна електрогенерация 24/7 на речни понтони ВЕЦ http://NonStopPower.eu

непрекъснато безгоривно електропроизводство - вж видеа на сайта в заглавието

19 ноември 2020 г. 10:43:05 ч.
starton

Помпено-акумулиращо ВЕИ в инт.елмрежа за дунавска вода http://solextra.tech/pump_storage.html

иновативни решения за преодоляване на засушаването

19 ноември 2020 г. 10:45:56 ч.
starton

Магистрална суперструктура с фотоволтаици и ветрогенератори 5G/6G http://solextra.tech/elcom.html

вижте видеа на линка в заглавието

19 ноември 2020 г. 12:30:37 ч.
starton

Екранирането на 5G защитава имунитета ни - единствената eстествена спиричака пред вирусите

вижте видеf на http://solextra.tech/5.html

 

19 ноември 2020 г. 12:39:00 ч.
starton

Сухи УВ стерилизатори за ковид19 дезактивация по наши иновации - вижте видеата на http://uvsun.space

вижте видеата на сайта в заглавието

19 ноември 2020 г. 12:58:31 ч.
starton

Електро генериращи сгради с елзарядни-паркинги на елколи -вижте видеа http://solextra.tech/se.html

съгласно евронормативите за сгради

19 ноември 2020 г. 15:30:22 ч.
starton

Хидро- гравитационна електрогенерация 24/7 на дунавси речни понтони ВЕЦ http://NonStopPower.eu

24-7

19 ноември 2020 г. 15:34:57 ч.
starton

Коли с активно противодействие срещу преобръщане http://solextra.tech/selfbalacingsolarcars.html

по бългаски иновации и патнти - вижте видеа в движение на линка в заглавието

19 ноември 2020 г. 15:39:58 ч.
starton

Прозрачната изолациия на стъкла е най-ефективното бързо саниране - http://solextra.tech/insol.html

Зимата стаите изстиавт през стъклата,, а не през черчеветата на дограмите - вижте видеа на линка в заглавието

19 ноември 2020 г. 20:57:49 ч.
starton

Вятърни електрогенератори в плиткия добруджански черноморски шелф http://solextra.tech/sea.html

:Между 100 и  900 мегавата инсталирана мощност офшорни вятърни турбини с единична мощност 10-12 мегавата. Тази мощност не може да се използва ефективно без енергоакумулация с разпределени ПАВЕЦ на дунавска водоснадителна система за Добруджа

http://Tonchev.space

21 ноември 2020 г. 09:37:25 ч.
starton

Очевидно е, че здравната система е КУХА и затова не може да работи и няма решителни мреки срещу това

Планът за възстановяване включвамного милиарди за магистрали и пбаниране. И досега се правиха магистрали и санилане. какви са положителните ефекти. 

1- Жертвите и осакатените на пътя растат.

2. Плащаме стотици милиони евра глоби ежегодно за превишение на квотите СО2

КАКВИ СА РЕШЕНИЯТА, С КОИТО МОЖЕ ДА СЕ СТАРТИРА НЕЗАБАВНО

По т. 1 - безопасни автомобили по български иновации - вж http://solextra.tech/selfbalacingsolarcars.html  и http://solextra.tech/flex.html

По т. 2 - Използнае на естественото дунавско водно течение и гравитацията за електрогенерация - вижте на http://nonstoppower.eu

По т. 2. Офшорни ветроелегенератори в добруджанския черноморски шелф за сезонно напояване с дунавска вода и за енергетиката целогодишно  - вж. http://solextra.tech/sea.html

24 ноември 2020 г. 10:19:14 ч.
starton

Сухи УВ стерилизатори за ковид19 дезактивация по наши иновации - вижте видеата на http://uvsЗаглавие

вж видеата на линка в заглавието

24 ноември 2020 г. 10:21:16 ч.
starton

Анти КОВИД профилактика със 100% защита с новоизобретените средства http://solextra.tech/K19.html

Магистрална суперструктура с фотоволтаици и ветрогенератори 5G/6G http://solextra.tech/elcom.html

24 ноември 2020 г. 10:25:27 ч.
starton

Прозрачната изолациия на стъкла е най-ефективното бързо саниране - http://solextra.tech/insol.html

БГ патенти за бойна машина на пехотата http://binnovationcenter.eu/4military_patents.html

Най-евтината гравитационна електрогенерация 24/7 на речни понтони ВЕЦ http://NonStopPower.eu

Евтино помпено-акумулиращо ВЕИ в инт.елмрежа за дунавска вода http://solextra.tech/pump_storage.html

Надграждане магистралите с фотоволтаици и ветрогенератори 5G/6G http://solextra.tech/elcom.html

24 ноември 2020 г. 10:34:05 ч.
starton

Вятърни електрогенератори в плиткия добруджански черноморски шелф http://solextra.tech/sea.html

Ел-мрежа за ел-автомобили с тягови акумулатори за енергийни буфери http://solextra.tech/v2g.html

Воден транспорт с нулеви СО2 емисии със слънчево ел-захранване по водните евро трасета B2bferry.eu

Дезинфекция на ръцете и предметите с патентовани ултравиолетови дезинфектори на http://uvsun.space

Иновативни зелени и дигитални проекти по световни пат. новости - вижте видеа на http://tonchev.space

26 ноември 2020 г. 10:43:04 ч.
Митко Хитов

Съзидателно развитие за благото на българския народ

Ето какво е било мнението ми за състоянието на българската икономика и за рецептите за реализиране на устойчив икономически растеж към 2009 г. (долу линка). Оттогава почти нищо не се е променило - наблюдава се значително влошаване на общите макроикономически изходни условия! Казано по друг начин - изгубихме още едно десетилетие, което можехме да употребим за съзидателно развитие за благото на българския народ!

https://news.bg/your-voice/balgariya-sama-pozhela-da-vleze-v-kriza.html

26 ноември 2020 г. 12:47:10 ч.
krakovska@abv.bg

Становище на Коалицията “За да остане природа в България” - част 1

Коалицията “За да остане природа в България” е изключително притеснена от избрания подход за изработване на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, изключващ от първоначалното планиране цялото общество, местните власти, бизнеса и неправителствените организации.

Коалиция “За да остане природа в България” настоява процесът за довършване на плана да продължи с максимално включване на всички заинтересовани лица, като при преработката се цели планът: 

 1. Да инвестира  минимум 40 % от средствата в политики свързани с биоразнообразие и климат, като делът за биоразнообразие да е минимум 7,5 %.
 2. Преработката на плана да се извърши успоредно с изготвянето на стратегическата му екологична оценка.
 3. Във времеви план да се приоритизират подготвителни дейности, които да са насочени към създаване на капацитет в областите, които са нови за споразумението за партньорство. 
 4. Да се балансира размера на програмите, като никоя от тях не надвишава 10 % от общия ресурс.
 5. Да бъде балансиран Планът към различните типове бенефициенти - структури на централната власт, местни власти, държавни дружества и предприятия, бизнес, НПО и граждани, като се изведат като приоритетни частния бизнес, НПО и свободните професии.
 6. Да мобилизира допълнителен национален ресурс в размер поне на 25% към средствата на ЕС.
 7. Да бъде балансиран Планът по отношение формите на интервенция: строителство, доставки,  услуги и развитие на човешкият потенциал.
 8. Да компенсира липсата на финансиране в области, в които липсва такова от оперативните програми и ПРСР.
 9. Да включи програмни мерки отговарящи на европейските цели и принципа „никой да не бъде изоставен“ по всички направления.
 10. Да приоритизира финансирането в сектори, пострадали от пандемията, но с реален принос и потенциал за развитие (култура, малък туристически бизнес, др.), както и към сектори, които са с най-висока важност в европейските планови документи и в които България изостава с десетилетия - научно-изследователски дейности, кръгова икономика, управление на отпадъците, зелен транспорт, спиране на загубата на биоразнообразие.
 11. Съществуващи програми и дейности да се финансират само с цел реформиране при ясно отчитане на ползата от досегашното изпълнение.
 12. Да се обвърже отпускането на средства със спазване върховенството на закона.

26 ноември 2020 г. 15:06:18 ч.
PKomitova

Предложение от Община Горна Оряховица

На стр. 23 в частта Програма за енергийна ефективност  първи компонент – жилищен сграден фонд - да се преразгледа приоритетноста, с оглед обхващане територията на цялата страна. Предложението ни е при разпределението на бюджета да бъде заделен ресурс за всяка община, като се определи срок в който следва да бъдат депозирани проектите. Ако в този срок няма постъпили проекти, ресурса да бъде преразпределен.

В рамките на втори компонент  - обновяване на държавни и общински сгради в т.ч. административна /70%/, културна /15%/ и спортна инфраструктура/ 15%/  - предлагаме да има възможност за гъвкавост при реализацията на проектите и възможност за пренасочване на ресурс в рамките на компонента между трите му съставни части.

 

По ваша преценка да се допълни възможността за подобряване на условията  и в Детските ясли за отглеждане и възпитаване на деца до 3 г. възраст.

 

 

26 ноември 2020 г. 17:06:22 ч.
starton

Евтино помпено-акумулиращо ВЕИ в инт.елмрежа за дунавска вода http://solextra.tech/pump_storage.html

Вижте видео на линка в заглавието на новоизобретената синергична ВЕИ интелегентна мрежа с нулев въглередон отпечатък за едновременна:

1.Зелена електрогенерация 24/7

2.Зелена електроакупулация 24/7

3. Водоспестяващ пренос на сладка вода и напояване и водоснабдяване 24/7

4. Интелигентна безгоривна разпредела енерго-система с нулеви вредни емисии

26 ноември 2020 г. 17:08:23 ч.
starton

Прозрачната изолациия на стъкла е най-ефективното бързо саниране - http://solextra.tech/insol.html

Прозрачната изолациия на стъкла е най-ефективното бързо саниране - http://solextra.tech/insol.html

26 ноември 2020 г. 17:08:44 ч.
starton

Най-устойчивите автомобили с наши иновации и патенти http://solextra.tech/selfbalacingsolarcars.html

Най-устойчивите автомобили с наши иновации и патенти http://solextra.tech/selfbalacingsolarcars.html

26 ноември 2020 г. 17:10:01 ч.
starton

Най-устойчивите автомобили с наши иновации и патенти http://solextra.tech/selfbalacingsolarcars.html

Най-устойчивите автомобили с наши иновации и патенти http://solextra.tech/selfbalacingsolarcars.html