Обществени консултации

Проект на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Проект  на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

 

С проекта на  Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ) се цели доразвиване и привеждане в съответствие на подзаконовата уредба с разпоредбите на Закона за електронното управление (ЗЕУ) след последните му изменения и допълнения със ЗИД на ЗЕУ, обнародвани съответно в ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г. и ДВ, бр. 102 от 31 декември 2019 г.

Към момента съществуват редица непълноти и несъответствия между ЗЕУ и НОИИСРЕАУ, които следва да бъдат отстранени с приемането на нова наредба. Налага се приемане на нов нормативен акт, а не изменение на сега действащата наредба поради факта, че се променят над 50% от нейните текстове и се регламентират някои нови положения и институти.

Основните моменти, отразени в проекта на НОИИСРЕАУ, са:

- промени в субектния обхват на НОИИСРЕАУ по отношение на неговото разширяване спрямо лицата по чл. 1, ал. 2 от ЗЕУ - организациите, предоставящи обществени услуги и лицата, осъществяващи публични функции;

 - бюджетен контрол върху разходите за електронно управление и информационни и комуникационни технологии, в т.ч. условията и реда за предоставянето на информацията за съгласуване в рамките на бюджетния процес;

- сигурен, надежден и проследим канал за подаване на електронни документи и заявяване на електронни административни услуги - информационната система за сигурно електронно връчване, администрирана от ДАЕУ;

- доразвитие на правната регламентация на регистрите, поддържани от ДАЕУ;

- допълване на реда за предоставяне на електронни административни услуги, удостоверяващи факти и обстоятелства с правно значение - чрез интеграциионна шина за обмен на удостоверителна и справочна информация, част от интеграционния слой на електронното управление;

- правна регламентация на Единен портал за достъп до електронни услуги, изграждан и поддържан от председателя на ДАЕУ, чрез който се предоставя единна точка за достъп до електронни административни услуги;

- детайлизирана уредба на електронното плащане, както и правна регламентация на Портала за електронни плащания, поддържан от председателя на ДАЕУ, чрез който могат да се извършват плащания, дължими по заявени електронни административни услуги, и който следва да обработва и съхранява информация за налични задължения на заявители на електронни административни услуги и за статуса на задълженията;

- доразвитие на правила за създаване на резервни копия на електронните документи и правила за дългосрочното им съхраняване;

- удостоверяване съответствието на технически спецификации за разработка, надграждане и внедряване на информационни системи или електронни услуги с изискванията на ЗЕУ.

Проектът на НОИИСРЕАУ ще приведе в съответствие с последните изменения и допълнения на ЗЕУ подзаконовата уредба за определяне на общи изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. Ще се подобрят процесите, свързани с изпълнението на приоритетите на електронното управление, в т.ч. оперативна съвместимост по подразбиране; осигуряване на надеждност и мрежова и информационна сигурност на информационните ресурси на е-управление; включително и реда и начина за удостоверяване на съответствието на техническите спецификации за разработка, надграждане и внедряване на информационни системи или електронни услуги.

 


Дата на откриване: 11.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 12.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 
14 септември 2020 г. 14:35:22 ч.
marieta

Становище по проект за Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и...

Считам,  че е в нарушение на закона, нецелесъобразно  и  е в щета на публичния интерес въвеждане на  фигурата на ПОСРЕДНИК,  във взаимоотношенията между администрациите и гражданите, по повод заявяване и предоставяне на административни услуги.   /  Раздел ІІІ Заявяване и предоставяне на електронни административни услуги чрез посредник/

Мотиви:

Независимо, че визираните в този проект на  Наредба услуги се извършват по електронен път, те по своята същност са административни услуги и като такива редът, организацията за тяхното  предоставяне и изискванията към тях са регламентирани в Закона за администрацията и Наредбата за  административното обслужване. Там е регламентирано извършването им от администрациите, без посредници.

Администрациите имат капацитет, обучени са, в т.ч и по  европейски програми, и кадрите им имат съответната техническа и компютърна грамотност за да работят с гражданите без посредници.

С проекта за Наредба се създава  частен посредник между администрацията и гражданите, което обезсмисля основен принцип визиран в чл.2 на Закона за администрацията, а именно- откритост и достъпност на администрацията. Описаните в Раздел ІІІ / чл.43, ал.2/на проекта за Наредба задължения на посредника са същите, които има и администрацията, според Закона за администрацията и Наредбата за административното обслужване. На лице е дублиране на задължения, което  създава възможност за предоставяне на некачествени услуги чрез неспазване на срокове и размиване на отговорност между администрацията и посредника. Услугата чрез посредник се оскъпява за гражданите.

Няма регламент в проекта за Наредба за глоби и санкции към посредника. Явно се разчита  на евентуална защита чрез  договора с директора на Държавна агенция” Електронно управление”, което създава несигурност  и съмнения у гражданите, че ще са защитени интересите им и личните данни.

В публикуваните  на сайта Доклад и  Предварителната частична оценка, никъде не е обоснована  необходимостта от ПОСРЕДНИК при заявяване и предоставяне на електронните административни услуги. 

15 септември 2020 г. 11:14:09 ч.
Valkova_p

Становище по проект за Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електр

Опитът за създаване на частен посредник между гражданите и администрацията противоречи на чл.2 от Закона за администрацията за открита и достъпна администрация. Нямаме нужда от още структури, чрез които да се размива отговорност, да се дублират задължения и като краен резултат да получаваме некачествени административни услуги, за които да плащаме още.  Освен това, Наредбата изкуствено създава условия за съществуване на бизнес, неадекватен на пазарната среда, работещ на база договори с държавата, и на който бизнес в крайна сметка плащаме ние. Освен това, няма предвидени глоби и санкции за посредника - кои ще са тези посредници, които не носят отговорност, но получават от нашите данъци? Предложената Наредба представлява опит за нарушение на правата на гражданите в качеството им на работодател на публичната администрация.