Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Кодексът на труда е нормативния акт, който урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях. Предложените изменения и допълнения в Кодекса на труда имат за основна цел подобряване на адекватността на трудовото законодателство по отношение на тенденциите на пазара на труда, достигнатото ниво на индустриалните отношения, социално-икономическите условия в страната и международните актове и стандарти. В тази връзка в законопроекта се предлага усъвършенстване на нормативната уредба по отношение на:

 

- социалния диалог и колективното трудово договаряне, включително и по отношение на отчитането на работното време и ограничаването на извънредния труд в отделните отрасли и браншове;

 

- трудовите отношения с международен елемент, включително при командироване;

 

- гарантиране в по-голяма степен на правата и интересите на страните по трудовото правоотношение, съобразно съвременните икономически условия и развитието на пазара на труда;

 

- отстраняване на правно-технически несъответствия в отделни разпоредби;

 

-  контролна дейност относно спазването на трудовото законодателство.

 


Дата на откриване: 19.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 19.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 
19 юни 2020 г. 20:16:26 ч.
Aziti

Глоби като функция на държавни и европейски помощи

Ако може глобите да бъдат съобразени процентуално с държавните и европейски помощи, които фирмите са получили, като например помощи 60/40 за заплати, помощи за закупуване на оборудване и производствени ресурси, помощи за обучение на персонала, помощи за иновации, модернизация и енергоспестяване, други помощи...

 

19 юни 2020 г. 20:30:55 ч.
Aziti

Лишаване от обещетения

В коя друга европейска страна работникът няма право на обещетения в случай че напусне по свое желание и въпреки че е плащал във фонд безработица?

Трудовите отношения между работника и служителя  правдиви ли са? Работникът поставен ли е от закона в позиция да търпи при липса на алтернатива?

19 юни 2020 г. 20:45:05 ч.
Aziti

Трудовото законодателство за държавния служител

Спазва ли се конституцията на страната в случаите, когато държавните служители не са квалифицирани да взема решения в интерес на гражданите и не се съобразяват с даденостите към момента поради липса например на опит, емпатия, прозорливост? Унижаващо ли е за държавния служител, ако му се възлагат задачи, за чието решаване му липсват знания и умения? Кой поема отговорност за последствията от взетите решения във времето и заплаща щетите?

19 юни 2020 г. 22:34:34 ч.
Aziti

Разграничаване между трудово заплащане и екзистенциален минимум за живот

Заплащането да се определя според образованието, професията, поемането на отговорност, финансови, здравословни и личностни последствия във времето за обществото и отделния човек; а екзистенциалния минимум за живот да се определя според разходите за живот и инфраструктурата в общината по местоживеене и месторабота, ако е в работоспособна възраст.

Използване не само на бедността, елементарните потребности и неравностойното положение на жителите в общините за привличане на инвестиционни намерения и безвъзмездни средства; а определяне на факторите, повишаващи благоденствието на цялата общност.

Глобите да могат да се отработват в общински и държавни предприятия и структури според образованието и професията; а средствата да се използват за финансиране на екзистенциалния минимум за живот.

 

20 юни 2020 г. 08:31:41 ч.
Aziti

АБЦ-анализ

ABC-анализ на предлаганите продукти на пазара според вложената и очаквана работа от трети във времето, изчислена в пари. Съобразяване с продължителността на производствения процес и армортизационния план като функция на вложен човешки труд за производство и поддръжка. Производството, поддръжката и или неправилната употреба  може да създава ежедневно, месечно, годишно, евентуално работа на производителя, ползвателя. или на трети лица/сектори. Кои са тези създаващи работа фактори за всеки един сектор по отделно и как тези фактори влияят на заплащането в настоящето, произлизайки от миналото и гледайки към бъдещето. Обвързване на произвподителя с трети лица и сектори, на които евентуално може да им бъде възложена работа поради липса на превенция и прозорливост? Каква е ролята на държавата в този процес - определяне ниво на заплащане с цел минимиране на социалното подпомагане на работоспособните или определяне механизъм за защита от създаване на щети и работа за трети или ...? Благоденствието в някои страни днес не се ли гради точно на тези предвидими и очаквани щети, грешки и нехайство...

20 юни 2020 г. 17:43:43 ч.
Aziti

Достъп до качествено обучение за всеки

Учителите по общообразователните предмети да се назначават към РУО и пренасочват към училищата. 3аплащането да е според стаж и според резултати от сравнителен анализ на придобитите, подобрени, повишени знания и умения на всеки отделен ученик. Ротация на учителите с изявени педагогически данни.

От учители с професионална насоченост да се изисква миниум практичен опит или практика по специалност в календарната година, да могат да се назначават също така от или към професионални сдружения, филхармония, театъра, спортен клуб и други; както и да са под контрола и наблюдението на практикуващи професионалисти.

21 юни 2020 г. 06:21:14 ч.
Aziti

АБЦ-анализ според финансирането

Директно и индиректно държавата финансира крайния продукт предлаган на пазара, за чието изработване е вложен труд. Има дейности, за които до 100% фирмата произвителят изисква по закон пари от държавата за финансиране на предложената услуга или стока.

Други дейности държавата изисква по закон или наредба и признава за раход, като през биланса фирмите имат право частично да изискват съфинансиране от държавата намаляйки данъците си. Кой и как защитата правата на предлагащите дейности по закон и наредба и как работят брашновите организации с държавата?

Трети свободни дейности нито се финансират директно, нито индиректно от държавата. Кои са тези трети дейности, какви са причините за малкото или голямо търсене и държавната рамка влияе ли върху търсенето на нефинансираните от нея дейности (изискват се резултати за прием след 7 клас - предлагане на частни уроци, липса на адекватни финансови помощи за майки - търсене на места в детски ясли, липса на защита на работещи родители с плаващо работно време - принуда за закупуване на готова храна, итн). Представени ли са предлагащите трети дейности от либиисти и колко успешна е работа на лобиистите с държавата?

Моля да разграничите в АBC анализ в кои браншове кои професии и колко процента от предлаганите стоки, услуги и дейности се финансират и или съфинансират от държавата. Как и доколко се спазва равен достъп до качество в страната при дейности финансирани изцяло или частично от държавата, в кои регони липсва предлагане, лиспва право на избор или има свръхпредлагане?

 

21 юни 2020 г. 10:23:21 ч.
mario

Предложение за промяна

  1. Предлагам да се промени начина на изпращане на уведомленията при сключване и прекратяване на трудовото правооотношение. В света на дигитализацията е редно тези уведомления да се изпращат по електронен път, без да се чака по 1-2 седмици докато бъдат върнати от НАП. В София ако си може да отидеш на място и веднага да ти издадат справката, но за останалите градове това няма как да стане. Помислете, че практиката показва, че  работодателя няма как преди да постъпи служител да му се връчи копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Същото важи и за чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда. Практиката показва, че това няма как да се спази при положение, че няма как да се спази чл. 63, ал. 1

Предлагам да се наложи уведомленията да се изпращат по електронен път до НАП с КЕП от работодателя или орган по назначение! Така ще се съкрати времето за уведомяване!2.

  1. Предлагате в чл. 155, ал. 2 и 3 думите „8 месеца“ да се заменят с „4 месеца“.?

Изтъквате като мотив, че „по този начин ще се осигури възможност за ползването на платен годишен отпуск от младите работници и служители в годината, в която постъпват за първи път на работа, което е предпоставка и за по-добра трудова мобилност при тях.“.

Защо смятате, че не се осигурява възможност за ползване на отпуска на работниците и служителите, след като придобият 8 месеца трудов стаж? Каква трудова мобилност, уважаеми законодатели. Той за 4 месеца още не се е пригодил да работи, а вече и отпуска да ползва. Не е разумно при постъпване на работа след 4 месеца да излиза в отпуска. Мисля, че е в нарушение и на чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда. Как работодателя за 4 месеца ще установи дали този работник или служител е годен при положение, че той след 4 месеца излезе в отпуска.?

Също така, не забравяйте, че ако това предложение мине поставяте е неравнопоставеност държавните служители, което налага да важи и за тях. С една дума да промените и чл. 56, ал. 1 от Закона за държавния служител.

Предлагам да си останат 8 месеца и да не се променя.

Ако не приемете моето предложение, тогава променете и чл. 56, ал. 1 от ЗДСл.

Защото в реалния живот служителите по служебно няма да приемат тази промяна, а за тях да не важи!

22 юни 2020 г. 16:07:02 ч.
Илка

Отново непропорционални глоби

Отново имаме повишаване на санкциите, без те да са съобразени нито с тежестта на нарушението, нито с обема на работата на нарушителя. Както обикновено големите предприятия няма да са особено притеснени да нарушават нормите, а за малките тези санкции ще са непосилни, което ще е предпоставка за корупция.

24 юни 2020 г. 09:55:27 ч.
dnikolova69

Представително облекло

Предлагам да се помисли за представително облекло на работещите по трудови правоотношения в държавната администрация. Често това са лицата на фронт офиса.

Предлагам промяна в чл.107а или препратка към Наредбата за работното облекло.

Чл.107а, ал.22  (1)Служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация имат право на представително работно облекло за всяка календарна година.

 (2) При постъпване в държавната администрация през календарната година  служителите по трудово правоотношение  имат право на представително работно облекло, пропорционално на оставащите до края й месеци.

 

(3) Когато служител по трудово правоотношение, работещ в държавната администрация напусне, той възстановява получената сума за представително работно облекло, установена пропорционално на неотработените месеци за годината.

 

(4) Стойността на представителното работно облекло на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация се дава в пари, като изборът и видът на облеклото се осигуряват от всеки служител.

 

(5)Стойността на представителното работно облекло на служителите по трудово правоотношение в държавната администрация за една календарна година е  до 250 лв.

 

(6) Конкретната стойност на представителното работно облекло се определя от органа по назначаването за всяка календарна година.

 

(7) Служител, работещ по трудово правоотношение в държавната администрация  на непълно работно време, има право на сума за представително облекло пропорционално на определената в трудовия договор продължителност на работното време.

24 юни 2020 г. 14:43:23 ч.
Aziti

Представително облекло

 

Чл.107

Ако държавните служители не работят с граждани, но могат да бъдат забелязани, че влизат в административна сграда, също да имат право на представително облекло, макар да се представят предимно пред колегите си. Може и да се отпуснакат пари и за шампоан, дезедорант, фризьор, козметик, макикюр и педикюр, химическо чистене итн
А може и на гражданите-нечиновници да отпускаTE пари за представително облекло, което да обличат специално за случаите, когато посещават държавни и общински учреждения, театър, концертна зала и всякакви други места, чиято дейност се финансира от държавата.

 

29 юни 2020 г. 17:15:12 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/27256/

30 юни 2020 г. 23:00:24 ч.
BKOS

Подкрепа на становището на БСК по проекта на ЗИД на КТ

Българска камара за охрана и сигурност напълно подкрепя становището на БСК относно Проекта на ЗИД на КТ  -  https://www.bia-bg.com/standpoint/view/27256/

01 юли 2020 г. 16:14:33 ч.
sutulova

Кратък коментар н предложенията

Предложено е създаване на нов чл. 2а - Държавата насърчава социалния диалог ... И организациите на работниците и служителите полагат усилия за развитие на социалния диалог - Поредната куха норма, която не казва нищо. Насърчава, полага усилие... Как? Някакви конкретни параметри биха свършили по-добра работа.

§3 - Изменение в чл. 10, ал.1 и 2. В ал. 2 се говори за трудово правоотношение между български работодател и работник и служител. Какво означава български работодател? ЮЛ, ситуирано в България от италианци? Или ЮЛ в Италия, ситуирано от българи?

§4 - чл. 51б, ал.4 , изр. посл.- Министърът следва да поиска становище от всички представителни организации. В какъв срок? Трябва ли те да му дадат таквова и ако не - какво следва. После, дали са заинтересовани от съответния отраслов/браншови КТД. А и какво е бранш и какво отрасъл все още чакаме да разберем.

§ 8- нова ал.2 на чл. 114 - излишен текст. Дублира текста на чл. 110

§9 - към земеделски стопанин се допълва и тютюнопроизводител. Каква е съществената разлика? После, след розов цвят и лавандула се допълва и тютюн. А защо изпускаме прибилането на шафран или билки. Според мен ал. 3 трябва да остане само до реколта.

Относно сумарното изчисление на работното време - това че има недобросъвестни работодатели не е проблем на уредбата, а на контрола.

Извънреден труд - трябва да се държи сметка, че извънредният труд е колкото желан от някои работници, толкова и нежелан от други. Такъв трябва да се допуска само при желание на конкретния работник или служител. Въпросът с уреждането му от КТД на някакво ниво е безсмислен. Според мен КТ трябва да допуска такъв, но в чл. 144 да се допълни: Извънредният труд се допуска по изклучение, при изричното съгласие на работника или служителя, само в следните случаи...А 146, ал.1 от 150 да стане на 300 часа.

§16 - Това изискване, за първоначално придобиване на стаж за да се ползва отпуск е излишно. Отпускът се разрешава при определени условия от работодателят. Текстът е излишен. Ако наема лице, което  сега започва трудовия си стаж и през август затвора офиса, защо той да не може да полза отпуск?

Санкциите - така определени в абсолютни размери, са неефективни, а някъде и водещи до фалит. Един голям работодател няма да се впечатли от 1000 лв. глоба, но за друг това може да е краят. Глобите трябва да се определят като процент от обоорта за да имат смисъл. После, ноторно известно е, че големите санкции раждат корупция, а и се използват за елиминиране на конкуренти. Винаги съм била на мнение, че неизбежността на санкцията е това, което дисциплинира, а не нейния размер.