Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Раднево (Изменена с Решение № 342 от 27.10.2016 г. на Общински съвет – Раднево)

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високия по степен акт.

      (1) С тази наредба се определят условията и реда за разкопаване на улични и тротоарни настилки, зелени площи и вътрешно квартални пространства при изграждане на нови мрежи, планови и аварийни ремонти и присъединявания на водоснабдителни, канализационни, енергоснабдителни, далекосъобщителни, газоснабдителни и други съоръжения – елементи на техническата инфраструктура.

     (2) С наредбата се определят и конкретните правомощия на кмета на общината и упълномощените от него длъжностни лица от общинска администрация, свързани със съгласуването, координацията и контрола на дейностите по ал. 1.

Съгласно чл.26 ал.3 от Закона за нормативните актове, когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на портала за обществени консултации.

 

І. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на Наредбата

       1. Актуализация на текстове от Наредбата и привеждането ѝ в съответствие с настъпили промени в структурата на община Раднево.

       2. Ограничаване до минимум разкопаването и разрушаването на ново ремонтирани и ново изградени инфраструктурни обекти общинска собственост.

       3. Отстраняването на проявили се в гаранционен срок дефекти се извършва от и за сметка на изпълнителя на съответния обект. Евентуално разкопаване на обект в гаранционен срок води до отпадане на гаранцията на целия обект, разходи в бюджета на община Раднево за отстраняване на дефектите и водене на съдебни дела за възстановяване на сумите.

 

ІІ. Цели, които се поставят:

1.Подобряване на  комуникацията и взаимодействието с отделните експлоатационни дружества и оператори на територията на община Раднево;

2.Постигане на ясна регламентация в отношенията с отделните експлоатационни дружества и оператори на територията на община Раднево;

3.Съдържанието на същата да бъде в съответствие със структурната организация и професионална ангажираност на отделните нива в  Община Раднево.

4.Намаляване на компрометираните участъци по инфраструктурата и придаване на единен и европейски облик на община Раднево.


Дата на откриване: 16.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 16.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари