Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево /Изменена с Решение № 454 от 26.01.2017 г. на Общински съвет – Раднево, във връзка с Решение № 307 от 07.12.2

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високия по степен акт. В тази връзка и на основание чл.56, 57 и 57а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общинския съвет е приел Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево.

Съгласно чл.26 ал.3 от Закона за нормативните актове, когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на портала за обществени консултации.

І. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на Наредбата

       1. Актуализация на Наредбата и привеждането и в съответствие с настъпили промени в действащата нормативната уредба на Република България.

       2. Актуализация на текстове от Наредбата и привеждането ѝ в съответствие с настъпили промени в структурата на община Раднево.

 

ІІ. Цели, които се поставят:

1.Съдържанието на същата да бъде в съответствие със:

- структурната организация и професионална ангажираност на отделните нива в  Община Раднево;

- действащите нормативни актове от по-високо ниво.


Дата на откриване: 16.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 16.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари