Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Раднево

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високия по степен акт. В тази връзка и на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет е приел Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево.
 
Съгласно чл.26 ал.3 от Закона за нормативните актове, когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на портала за обществени консултации.
 
І. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на Наредбата
 
Решението за изработване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Раднево е обусловено от необходимостта за съответствие с действащото законодателство, в т.ч. с правилата за изготвяне на нормативни актове и в частност - установените изисквания за кратка, ясна и точна формулировка на разпоредбите. От предложения проект на нормативния акт отпадат текстове, които се съдържат в закона и се добавят нови такива, регламентиращи отношения, които не са уредени със закона.
 
Друга причина е привеждането в съответствие на услугите, предоставяни от Общината с тези, изброени в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация. По този начин се постига изпълнение на изискванията, предвидени в Наредбата за Административния регистър и хармонизиране с наименованията и съдържанието на услугите, предоставяни от всички общински администрации в страната, което пък е предпоставка за въвеждане на електронното управление.
След извършен анализ административните услуги, обявени от общината са приведени в съответствие с Регистъра на услугите, чрез уеднаквяване на наименованията и съдържанието и добавяне или премахване на услуги, съобразно дейностите, извършвани от администрацията. Като се има предвид практиката и структурата в общината, е разписан редът и срокът на събиране на таксите и цените на услуги; редът, по който лицата, неползващи услуги през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса; редът за освобождаване на отделни категории лица - изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси.
 
ІІ. Цели, които се поставят:
 
Целите, които се поставят с разработения проект на предложените изменения и допълнения на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево са:
1. Съдържанието на същата да бъде в съответствие с действащите нормативни актове от по-високо ниво;
2. Постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, касаещи предоставянето на административни услуги, както и тяхното по-добро систематизирано подреждане;
3. Унифициране на наименованията на административните услуги, предоставяни от община Раднево с тези в публичния Административен регистър в интегрираната


Дата на откриване: 10.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 11.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари