Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" и Министреството на вътрешните работи организират обществено обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закон за движението по пътищата (ЗДвП).

Сега действащият ред на ЗАНН се определя като бавен и недостатъчно ефективен. За голяма част от констатираните нарушения следва да бъде издаден акт за установяване на административни нарушения (АУАН), а след това налагането на глобата да се извърши след издаването на наказателно постановление (НП). Чести са случаите, при които административнонаказателната отговорност не може да бъде реализирана поради изтичането на давностните срокове и във връзка с невъзможността да бъдат открити нарушетелите, за да им бъдат връчени НП. Това несъмнено поражда чувството за безнаказаност, води до увеличаване на пътнотранспортния травматизъм и неизпълнение на целите на ЗДвП - да се опазят живота и здравето на участниците в движението по пътищата.

С проекта на ЗИД на ЗДвП се променя реда за установяването на нарушенията на ЗДвП, с което се съкращава процедурата по налагане на административната санкция. Предвижда се установяването на нарушенията и налагането на наказанията да се осъществява в една административна процедура, с издаването на един документ - фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание, като в определени случаи с него ще може да се налага и наказание лишаване от право да се управляват МПС, както и да се отнемат контролни точки за отчет на извършените нарушения.

Лица за контакти:

Мартин Хубчев, директор на дирекция "Правно-техническа методология и контрол", Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" e-mail: MHubchev@sars.gov.bg;

Петър Тошков, главен юрисконсулт в дирекция "Правно-нормативна дейност", Министерство на вътрешните работи e-mail: pstoshkov@mvr.bg


Дата на откриване: 22.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 
22 май 2020 г. 14:42:16 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Коментар

Трябва да се премахне въобще контролния талон, който може би го има само в България.

Има съдебна практика (от 2015г), в която е доказано, че контролните точки са само с информативен характер и отнемането им е НЕ Е наказание!

Т.е. изземването на СУМПС поради отнемане на контролни точки по чл.157, ал.4 от ЗДвП е незаконно и всеки, който пожелае може да осъди МВР да му върне СУМПС, отделно и за вреди.

22 май 2020 г. 14:52:56 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Коментар 2

Всички предложения въвеждащи издаването на фиш следва да отпаднат, защото влизат в пряка колизия с текстове от ЗАНН и НПК.

С предложенията се въвежда нов ред за налагане на наказания и връчване, който директно е в нарушение на НПК - процесуалният закон, по който се гледат делата в районните съдилища.

Недопустимо е във всеки специален закон да се въвеждат особени правила за налагане на наказания и връчване на документи.

Реда за налагане на наказания и връчване на документи следва да бъде единен и мястото му е само в ЗАНН.

            Недопустимо законодателно разточителство е една и съща материя, като административнонаказателно производство и връчване на документи да се извършва извън правилата по ЗАНН и НПК. Това ще доведе до абсолютен правен хаос.

И към днешна дата не се връчват електронни фишове. МВР изчаква да дойде времето за подновяване на документи, каквато е тази година, и при подаване на заявление за подновяване на СУМПС, паспортните служби към районните управления те пращат в сектор  "Пътна полиция" където на гише се връчват електронни фишове от 2018г !!! Предвид, че хората бързат, плащат фишовете, без да ги оспорват.

Оправданието, че не могат да се намерт нарушителите е извинение за въвеждане на особено спорно връчване, което от досегашната съдебна практика, няма да бъде прието и от съдилищата, и масово ще паднат в съда наложени наказания, които са връчени по ред, който е в нарушение на НПК. 

            Имаше предложение за ЗИД на ЗАНН, което съдържаше подобни абсурдни предложения, които явно се разбра, че са неприложими. Моля направете справка!  http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4880

22 май 2020 г. 15:03:03 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Коментар 3

Предложение:

Моля, да се състави група от представители на всяко министерство, което по специален закон може да издава наказателни постановления, представители на Комисиите (КЗК, КФН и подобни), както и представители на Висшия адвокатски съвет,

Тази група да се заеме и да изработи прект на нов ЗАНН, който да бъде съобразен със спецификите на НПК ( по него се гледат делата в райнен съд като въззивен), АПК (защото пред административен съд, като касационна инстанция се разглежда по него), специалните закони и най-вече с общите принципи на правовата държава и справедливостта.

Крайно време е и с новият ЗАНН да бъде преустановено действието на Указа за борба с дребното хулигаство, защото е правен позор (дори да си го заслужават извършителите) да се отнема свобода (чрез арест за няколко дни) по нормативен акт, който е загубил: първо нормативният си характер с изменение на конституцията (от 1971) през 1990; второ противореши на днешната конституция, защото се налага наказание, което не е описано в закон!

22 май 2020 г. 15:52:42 ч.
kojuharov

Коментар

Въвеждането на спорно връчване или иначе казано липса, на каквато и да е прозрачност, за пореден път изправя граждани с/у униформени. Така или иначе е налице пълната липса на доверие на гражданското общество към МВР (в частност към сектор "Пътна полиция"). Липсва какъвто и да е метод за дистанционно връчване, посредством онлайн канали и прочие.

Не е лошо да помислят за промени в контрола по пътищата, но перманентен такъв, а не само с гръмки акции за по 5 дена.

22 май 2020 г. 23:40:59 ч.
asene

Добавка към нормативния акт

Уважаеми Госпожи и Господа,

Предложеният акт има голямо значение за превенцията на ПТП, но мисля, че е малко непълен.

Предлагам да бъде записано, че влиза в сила два или три месеца след обнародване, като в &25 се добави задължението МС да приеме нова Наредба за условията и реда за издаване на СУМПС, отчета на водачите и тяхната дисциплина. С влизане в сила на акта след  3 дни това няма как да стане. В Наредба I-157са записани много правила относно КТ и други документи, които сега отпадат.

От друга страна, считам, че издадените на водачите КТ трябва да се съберат от издателя, а не да остават висящи, за което трябва да се запише в закона, че следва министъра да издаде наредба или да бъде част от преходните и заключителни разпоредби на споменатата в горния абзац.

С уважение: Асен Михалков