Обществени консултации

Проект на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

От началото на 2019 г. е в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ) (обн., ДВ, бр. 105 от 2018 г.), с който е отменен Законът за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ). В чл. 53, ал. 3 на ЗХУ е предвидено, че правилата, нормите и нормативите (минималните стандарти) за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията по ал. 2, т. 1, 2 и 3 на същата разпоредба се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Действащият до момента на влизане в сила на ЗХУ нормативен акт, в чиито обхват са изискванията за проектиране, изпълнение и поддържане на достъпната архитектурна среда, е Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (Наредба № 4 от 2009 г.) (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г., изм., бр. 54 от 2011 г.). Същата е издадена на основание на отменената ал. 2 на чл. 169 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 33 от отменения ЗИХУ. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за нормативните актове актът по прилагане на закон губи изцяло или отчасти сила едновременно с пълното или частичното отменяване на закона съобразно обсега на отменяването.

С оглед на изложеното Наредба № 4 от 2009 г. е загубила сила с отмяната на ал. 2 на чл. 169 от ЗУТ и на ЗИХУ. Това обстоятелство и необходимостта от актуализиране и подобряване на нормативните изисквания към достъпната среда в урбанизираната територия и сградите и съоръженията в съответствие със законовите разпоредби на ЗХУ и изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, налага изработването и издаването на изцяло нова наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 53, ал. 3 ЗХУ и във връзка с чл. 112, ал. 4, чл. 169, ал. 1, т. 4 и ал. 4 ЗУТ. Издаването на този подзаконов нормативен акт и осигуряването на правна сигурност обосновават необходимостта от изрична отмяна на Наредба № 4 от 2009 г.


Дата на откриване: 16.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 15.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 
01 април 2020 г. 14:58:32 ч.
zamanov

Достъпен маршрут

Задравейте, 

въпросът ми е свързан с дефиницията за достъпен маршрут. 

При светофарно регулирани кръстовища се изисква заедно със зеления сигнал, да се осигури и звуков, който да сигнализира на незрящите, че могат да започнат пресичането. 

Необходимо ли е това при кръстовища, които не част от такъв достъпен маршрут? И ако достъпният маршрут ползва само една от пешеходните пътеки на дадено кръстовища, допуска ли се само пешеходните светофари само на тази пътека да бъдат оборудвани със звук. 

Как се насочват пресичащите, ако пътят има централен остров между двете посоки на движение и след острова посоката на пешеходната пътека значително се променя?