Обществени консултации

Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти-общинска собственост на територията на Община Кнежа

Законът за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/, в сила от 18.01.2019 год. определя спортните обекти да се предоставят за ползване, да бъдат отдавани под наем и върху тях да се учредяват ограничени вещни при условия и ред, определени в наредби, приети от общинските съвети.
         Съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗФВС, спортните обекти - общинска собственост, може да се предоставят безвъзмездно за определено време при условия и ред, определени в наредба на общинския съвет за спортните дейности, посочени в ал.1 от същия член на закона.
         Спортните обекти или части от тях - общинска собственост, може да се отдават под наем след провеждане на търг или конкурс, при условията и по реда на действащото законодателство и при спазване изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта. Съгласно новата нормативна уредба в наредбата на общинския съвет следва да бъдат определени:
1. изискванията, на които да отговарят участниците;
2. критериите за оценяване на размера на предвидените инвестиции и контролът по изпълнението им;
3. условията за оценяване на възможностите за развитие на спортната дейност, както и постигнатите спортни резултати;
4. редът за подаване и разглеждане на заявленията, класиране на участниците и сключване на договора.
Законът дава възможност спортните обекти, общинска собственост, да се отдават под наем за срок до една година без търг или конкурс при условия и по ред, определени също в наредбата на спортен клуб – сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, на спортна федерация или на обединен спортен клуб, които са вписани в регистрите по чл. 9, ал. 1 от закона.
         Съгласно чл. 108, ал. 1 от цитирания по-горе нормативен акт спортни обекти или части от тях – държавна или общинска собственост, може да се отдават под наем за срок до 10 години, като в тази хипотеза не е предвидено изискване това да става само на спортни клубове.
           Спортните обекти или части от тях –общинска собственост, може да се отдават под наем за срок до 30 години само на спортни клубове, спортни федерации или обединени спортни клубове, вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС.
           При разработване проекта за наредба са взети предвид нормите на новия Закон за физическото възпитание и спорта и текстът на проекта е съобразен с тях.
Проектът на наредба запазва всички дадени възможности от ЗФВС за използване на спортните обекти. Предвидена е възможност за провеждане на търг или конкурс, както начинът ще се определя за всяка процедура според конкретния случай и целите, които се поставят при ползването на обекта и резултатите, които се очакват.
 


Дата на откриване: 20.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кнежа
Дата на приключване: 20.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари