Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерски съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г.)

С проекта на постановление се цели прецизиране на разпоредбата на чл. 10от Тарифата и актуализиране на размера на таксата за изминато разстояние - тол такса за пътни превозни средства (ППС) по чл. 10б, ал. 3 във връзка с поетапното въвеждане на тол сегменти в обхвата на платената пътна мрежа. Предвидените промени касаят изменения на чл. 10 и на чл. 27 от Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. С измененията и допълненията в Закона за пътищата (ЗП) (Обн., ДВ, бр. 60от 2019г.), е въведено изискването таксуването на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗП – тол такса, да се прилага от деня, следващденя на обнародването в „Държавен вестник“ на решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, но не по-късно от 1 март 2020 г. Към настоящия момент, независимо, че в Тарифата са регламентирани размерите на таксите за изминато разстояние - тол такса, то същите не се прилагат, доколкото електронната система за събиране на пътни такси не ев реална експлоатация в частта тол. Предвид поетапното въвеждане на тол сегменти в обхвата на платената републиканска пътна мрежа, определянето на предложените нови стойности ще бъде съобразено с това обстоятелство.


Дата на откриване: 13.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 12.2.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари