Обществени консултации

Наредба за топлоснабдяването

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане изцяло нова Наредба за топлоснабдяването. С изменения в Закона за устройство на територията от началото на 2019 г. са променени условията и реда за предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране и присъединяване на строежи към мрежите на техническата инфраструктура. С проекта на предложената наредба се цели присъединяването към топлопреносната мрежа да се приведе в съответствие с изискванията за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, регламентирани в променения Закон за устройство на територията.

С проекта на новата наредба се цели също да бъдат  прецизирани разпоредбите, регламентиращи дяловото разпределение на топлинната енергия.

Регламентите, предвидени в документа, ще намалят административната тежест при присъединяване на клиенти и/или производители към топлопреносната мрежа на топлофикационните дружества. 

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: i.cholova@me.government.bg.

 


Дата на откриване: 13.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 13.2.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 
17 януари 2020 г. 20:04:45 ч.
Чавдар Янев

Наредба за топлоснабдяване

С цел привеждане в съответствие с европейските правни норми за енергийна ефективност и намаляване на загубите от сградната инсталация за постигане на задължителните под 9 % . Необходимо е преправяне на инсталацията на хоризонтална с търговски уреди за отчитане на топлинната енергия на границата на индивидуалната собственост. В общите части инсталацията да бъде изолирана с енергоспестяващи материали по съвременни технология. Уредите за отчитане да притежават технически паспорт за точност на измерване по европейски стандарти.