Обществени консултации

Предложения за намаляване на административната тежест и подобряване на административното обслужване при регулаторните режими в обхвата на Закона за автомобилните превози

Откриват се обществени консултации по част от предложенията от Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, свързан с планираната мащабна трансформация на модела на административно обслужване, поради:
- отклонения от принципите на комплексното административно обслужване и служебното начало;
- неефективност на процесите по предоставяне на административни услуги и административно регулиране;
- административна тежест за граждани, бизнес и институции.
 
Настоящата консултация обхваща само предложенията за изменения и допълнения на Закона за автомобилните превози /ЗАП/, като по-конкретно общата цел на планираните промени е подобряване на законодателната уредба, ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса в резултат на изпълнението на проект BG05SFOP001-1.001-0002 „Трансформация на модела на административно обслужване“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, както и с постигане на съответствие на разпоредбите на ЗАП с принципите и изискванията на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и предложените промени в тях в проекта на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, по който са проведени обществени консултации, както следва:
 
До момента са проведени две обществени консултации чрез Портала за обществени консултации:
- в периода 04 декември 2018 г. – 03.01.2019 г. е открита първата предварителна обществена консултация по промените в Административнопроцесуалния кодекс. Линк към първата обществена консултация: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3935;
- в периода 14 май 2019 г. – 28 май 2019 г. е открит втори кръг от обществени консултации по предложенията за изменения и допълнения на нормативни актове в обхвата на ЗИД на АПК в тематична област „Транспорт и пощенски услуги“. Линк към втората обществена консултация: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4372
 
Консултацията е насочена към:
- крайните потребители на административни услуги и лицата в обхвата на регулациите по закона;
- към институциите, които реализират и участват в реализацията на регулаторната политика и осъществяват административно обслужване в рамките на обхвата на ЗАП;
- към институциите, които издават документи или поддържат регистри с данни, информация и документи, необходими на граждани и бизнес за представянето им в различните процедури в обхвата на ЗАП.
 
Цел на консултацията: Да запознаят заинтересуваните страни с проблемите и предложенията за разрешаването им, като им бъде предоставена възможност да изразят мнението и становището си по предвижданите промени и очакваните въздействия в областта на транспорта, както и да съгласуват проекта на предложените изменения и допълнения с тях.
 
Съпътстващи цели на консултацията са:
получаване на мнения и становища от заинтересованите страни за обхвата и същността на предложените промени, целящи прилагането на комплексното административно обслужване;
получаване на мнения и становища от заинтересованите страни относно административната тежест в регулаторните процедури в обхвата на ЗАП;
получаване на мнения и становища от заинтересованите страни относно необходимите действия и разходи по въвеждането на предложенията, както и относно влиянието им върху процесите по осъществяване на регулаторните процедури и по предоставяне на услугите;
получаване на предложения за по-ефективно постигане на целите на предложените промени;
  идентифициране на допълнителни възможности за подобряване на модела на административно обслужване на гражданите и бизнеса, алтернативи на предложенията;
оценка на въздействието на предлаганите промени;
ефективно планиране на процеса на въвеждане на промените и постигане на целите на правителствената политика, с оглед оценката на въздействието им.
 
Форма: писмени консултации чрез Портала за обществени консултации. Предвиждат се и провеждане на срещи със заинтересовани страни, изследване на общественото мнение и интервюта с лицата в обхвата на регулациите по закона, включително МСП.
 
Срок за провеждане на консултациите: обществената консултация се открива за 14 дни, като всички заинтересовани страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на модела на административно обслужване, в контекста на целите на правителствената политика в тази област. В консултационния документ са описани причините за определяне на по-краткия срок.
 
Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:
Портал за обществени консултации (изисква се регистрация)
E-mail k.bozhanov@government.bg и на s.liubenova@eurolex.bg
Адрес: гр. София, ПК 1594, бул. „Дондуков“ № 1
Адрес: гр. София, ПК 1124, ул. „Николай В.Гогол“ №6. Писмата следва да се адресират до Обединение „Консултанти Евролекс и Делчев“, Ръководител на Проект: Андрей Делчев, Телефон: +3592 401 91 60; факс: +3592 40 191 70
Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg (изисква квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).
 
Име на координатора на консултацията и телефон за комуникация: 
Северина Любенова, тел 0888 599 468 
 
Обратна връзка: След приключването на обществената консултация всички предложения ще бъдат обобщени в справката за отразяване на предложенията, която ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации.
В отговорите си заинтересованите страни следва да посочат кое заинтересовано лице представляват. Тази информация е необходима, за да може след получаване на становищата и препоръките, да се анализира правилно въздействието на предложените изменения и допълнения върху съответната група заинтересовани страни. Не е необходимо посочване на име или наименование на съответното лице.
 


Дата на откриване: 2.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 16.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари