Обществени консултации

Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Търговище

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок от публикуване на настоящите мотиви и Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Търговище, за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл.26, ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове, поради необходимостта Общински съвет – Търговище, мандат 2019 – 2023 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания, определяне на постоянните комисии към съвета и взимане на неотложни решения, важни за общ. Търговище. Освен гореизложеното по-краткият срок за приемане на предложения и становища е наложителен и за спазване изискването на § 2, ал.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, съгласно който кметовете на кметства подават декларации пред постоянна комисия на съответния общински съвет, в едномесечен срок от заемане на длъжността. Кметовете на кметства в община Търговище положиха клетва на първото заседание на общински съвет Търговище проведено на 08.11.2019г. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за
административно обслужване на Община Търговище на адрес: гр. Търговище, площад ”Свобода”, на e-mail: obshtina@targovishte.bg, както и на Портала за обществени консултации.


Дата на откриване: 14.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Търговище
Дата на приключване: 28.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари