Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за земеделските земи

 

 

С проекта се предлага организирана и последователна уредба на поземлените отношения, която да преодолее недостатъците на действащите нормативни актове, както и да създаде цялостна регулация, съобразена с актуалните обществените отношения в страната.

 

 

  Отговорна структура:

  дирекция „Поземлени отношения и комасация“, МЗХГ 

  Електронен адрес:

  dnenkova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 05.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 05.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 
06 ноември 2019 г. 09:00:52
nenchosp

Увеличава се административната тежест

Чл. 368(4) изисква повече информация от предния правен режим на същата процедура. Да отпадне.

06 ноември 2019 г. 09:26:11
asene

Намаляване на административната тежест

Уважаеми Дами и Господа,

Моля, в чл.73, ал. 2 да се предвиди възможността Декларация да се подава и по електронен път, както и чрез лицензиран пощенски оператор.

Формулировката, че е подадено по пощата или при некомпетентен орган в следващата алинея звучи много тромаво и трябва да бъде преформулирано.

Поздрави, Асен Михалков

11 ноември 2019 г. 15:48:25
nenchosp

прекомерно ограничаване на правото на собственост

Чл. 5. (1) След придобиване на право на собственост върху земеделски земи по реда на този закон, приобретателите не могат да променят тяхното предназначение за срок от седем години, освен когато промяната е предвидена:

Това трябва да отпадне - блокира съществено стопанската активност в страната и ще доведе до намаляване на броя на сделките с земеделска земя.

11 ноември 2019 г. 16:15:25
nenchosp

къде е електронното подаване,

Чл. 74. да се измени и да се даде възможност за електронно подаване на нужните документи! Същото важи за всички други членове свързани с подаване на документи до ОСЗ

11 ноември 2019 г. 16:18:35
nenchosp

член 76 задължително публикуване

За случайте, където един собственик (феодал; феодална кооперация) обработва цялото землище, информацията за това трябва да се публикува на сайтовете на ОДЗ. В момента това не се прави, което ги привилегирова. Нека в закона се допълни задължение за тези случай също да се публикуват извадки с обработваните имоти и т.н. по стандартния образец за другите селища, 

11 ноември 2019 г. 16:19:39
nenchosp

редакция на чл. 84

Декларациите по чл. 73 и заявленията по чл. 74 да могат да се подават и по електронен път!

 

11 ноември 2019 г. 16:25:35
nenchosp

Редакция на глава 8

Глава осма

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАРТИ И РЕГИСТРИ

 

- Никъде не е предвидена процедура как собственик/ползвател на земеделска земя може да поиска ревизия и промяна в специализираните карти. Такава трябва да има!

Също така, липсва информация по какви критерии държавата ще прави промени по картите. Това може да се използва наказателно като бухалка срещу непослушни земеделци.

11 ноември 2019 г. 16:36:27
nenchosp

член 219 - неправилен

Отпадане на чл.126 чл. 219 - крайно време е тази ретроградна мярка да спре да важи, в противен случай не можем да говорим за каквато и да е реформа в отрасъла. Напълно несправедливо, предвид общия режим. Защо държавните имоти да са привелигировани спрямо частните.

12 ноември 2019 г. 10:46:17
nenchosp

реституцията не е приключила

Закона не е съобразен със Законопроект за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 854-01-71 , който ще бъде приет скоро и който защитава правата на тракийските бежанци!

 
 
 

13 ноември 2019 г. 05:35:09
nemobg

Свръхокрупняването на земеделието

Чл.  145. 8.  10 000 дка е много голям таван за България и трябва да се намали на половина, не повече от 5 000 дка земеделска земя, а лицата по чл. 146, ал. 1 не повече от 300 дка което съответства на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за малките производители.  Няма логика да има разлика от 50 пъти между двете както е в законопроекта.   

Да се добави като Чл.145. 10. Няма издадени изпълнителени листове (ГПК).