Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията  цели оптимизиране на контрола, който осъществява Дирекцията за национален строителен контрол върху инвестиционния строителен процес и участниците в него.

Измененията и допълненията на ЗУТ са обосновани от резултатите от извършени проверки на дейността на консултантите, упражняващи строителен надзор и останалите участници в строителния процес, с оглед осъществяването на по-ефективен контрол от страна на органите на ДНСК.

Част от предложенията за изменения и допълнения на закона са във връзка с отстраняване на допуснати непълноти в разпоредбите на ЗУТ, касаещи правомощията на органите на ДНСК и функциите на консултантите, които извършват оценка на съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняват строителен надзор. Прецизиран е обхвата на оценката за съответствие по чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.

Проектът на ЗИД ЗУТ предвижда възможността органите на ДНСК да извършват служебна проверка на комплексния доклад на консултанта, въз основа на който са одобрени инвестиционните проекти и е издадено разрешението за строеж.

Със законопроекта се предвижда завишаване на изискванията към лицата, които кандидатстват за получаване на удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Със законопроекта се изпълнява и мярка по Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, според която изискванията към консултантите и физическите лица от техния състав чрез които се осъществява дейността по оценка за съответствие и строителен надзор следва да са регламентирани на ниво закон.

В проекта на закон е създадено ограничение консултантът да не може да сключва договор за изпитвания в лаборатории на строителя или на свързани с него лица, когато упражнява строителен надзор на строеж, изпълняван от същия строител.

С цел осъществяването на по-ефективен контрол относно дейността на консултантите и лицата, упражняващи строителен надзор, се предвижда промяна в броя и в срока на влезлите в сила наказателни постановления, въз основа на които се пристъпва към предсрочно прекратяване на действието на издадено удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Законопроектът предвижда и разширяване кръга на участниците в строителството, носещи административно-наказателна отговорност за нарушения на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, и обособяване на отделен състав за налагане на имуществени санкции на юридическите лица и едноличните търговци, респ. на глоби на физическите лица, с цел повишаване ефективността на упражняваната дейност и санкционните правомощия.

 


Дата на откриване: 25.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 25.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 
25 септември 2019 г. 17:16:22
Йоан Каратерзиян

Документите не са публикувани в свободно четим текстов формат.

Моля, публикувайте документите в свободно четим текстов формат. С PDF се борави трудно и не е нормативно регламентираният формат за обмен на текст.

26 септември 2019 г. 15:23:27
Aziti

Разрешение за строеж след подменен на статут

Случаите, при които се разрешава строеж след подменен статут на терена, да се анализират и при нужда да се "затварят" вратичките в закона и наредбите, които са "използвани", особено в случаите когато се загърбва обществен интерес заради частен.

Събиране на информация - кой, къде и кога отваря очите на консултани, инвеститори, частни лица за вратички в закона.

26 септември 2019 г. 15:32:18
Aziti

Срок на живот на строителното изпълнение

Консултантите и контрольорите в заключителен доклад да дават информация за срока на живот на избраното и реализирано строителното изпълнение, за да може собственикът да предвиди разходи за ремонти и събаряне във времето. Изготвяне на препоръчителен план график за ремонти с цел удължаване живота на сградата или строително съоръжение.

26 септември 2019 г. 15:32:52
Aziti

Цена за събаряне и рециклиране

Да се дава също информация на инвеститора, ако към момента на акт 16 новопостроената сграда или строително съоръжение би трябва по каквито и да е причини да бъде съборена/съборенo, какви биха били разходите за събарянето и рециклирането на строителните материали.

01 октомври 2019 г. 14:11:05
forum

предложение

Аз, като инженер включен списъка на консултанта как мога да се откажа за следващия пеиод да не съм вече към него?   Додега на всеки 5 години ми искаха удостоверение за съдимост ,  и аз ако не искам вече да съм към този надзор не му ги давам. Сега упавителя ще подава декларация че няма промяна и си продължавам да съм при него без да ми дава да гледам проекти и да ме подписва без мое знание. Това нещо с декларацията за липса на промяна във съставана фирмата трябва да отпадне.

04 октомври 2019 г. 19:10:58
FTR

чл. 167, ал. 1, т. 2 Членове на органите на управление

Във връзка с предвидените промени по чл. 167, ал. 1, т. 2 членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличния търговец, както и наетите от тях по трудов или друг договор физически лица, са специалисти със завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и притежават техническа правоспособност по чл. 229……..“, считаме, че не е взета под внимание възможността дадено юридическо лице да изпълнява различни видове дейности и съответно членовете на органите на управление на това юридическо лице да са специалисти в различни сфери. Затова предлагаме допълнението/редакцията Поне един от членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличния търговец, както и…..“

10 октомври 2019 г. 15:33:39
нестъркорект

чл. 167, ал. 1, т. 2 Членове на органите на управление

 Във връзка с предложените промени управителя и членовете на управителен съвет на фирмите за строителен надзор ,  да притежават техническа правоспособност по чл.229 от ЗУТ , считам , че това е без смисъл , когато не са включени в списъка на правоспособните лица. Управителя подписва оценки , доклади , актове само в качеството си на управител , след подписите на квлалифицираните специалисти. Не намерих обосновка с какво вашето предложение ще подобри работата на консултантските фирми. Считам , че изискването в сега действащия ЗУт за висше образование степен магистър е достатъчно.