Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите

 

С проекта се предлага:

- актуализиране на функциите на отделни звена във връзка с настъпили промени в нормативната уредба в българското и европейското законодателство, премахване на дублиращи функции и отпадане на функции, които не са актуални;

- разделяне и преобразуване на структурни звена  и преразпределяне на функции за повишаване на ефикасността при изпълнение на възложените задачи и усъвършенстване на работните процеси;

- осъществяване на процесуално представителство и от юрисконсулти от други дирекции в министерството.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Човешки ресурси“, МЗХГ  

 Електронен адрес:

 EShopova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 05.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 07.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 
06 септември 2019 г. 08:07:32
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Предлагам да се допишат задълженията на дирекциите по отношение на осигуряване на публичност на изготвени становища, доклади и статистически данни, които имат връзка със земеделски стопани, съд, други министерства и ЕК.

Всички такива актове да бъдат публично достъпни на сайта на МЗХГ чрез подходяща, разбираема и лесна за ползване не структура, като се дава възможност за бързо търсене и предлед на документите с възможност за търсене в тях. Публикуваните документи предлагам да се подписват с електронен подпис за гарантиране на тяхната идентичност с ползваните в МЗХГ и ясна отговорност за това на публикувалия ги служител.

Предлагам да се вменят задължения на директиите да поддържат частта с публичност на документите на сайта на МЗХГ.

Като пример за осигуряване на публичност е публикуване на сайта на МЗХГ на:

1) отчета по чл. 14, ал. 6

2) годишен доклад по чл. 15, ал. 4, т. 10

3) доклад по чл. 16, т. 12 и други подобни

 

 

06 септември 2019 г. 08:28:09
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Предлагам да се допишат задълженията по отношение на поддържане и актуализиране на публичните регистри, които следва да са достъпни на сайта на МЗХГ.

Предложение е във връзка с тяхната актуалност, начин на ползване и достъпност. Направени проверки показват, че тези регистри не са актуални към дата на справка а към историческа дата, което не предоставя актуална информация.

 

При търсене в мрежата на "регистър на издадените от министъра удостоверения за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по БДС" същият не излиза с връзка с ползване.

При търсене в мрежата на "регистър на площите, засети с генетично модифицирани растения" същият не излиза с връзка на сайта на МЗХГ, а на http://www.publicregisters.info/r/Registyr_na_ploshtite_zaseti_s_genetichno/106119/ , като данните са актуални към 2011г.

 

При търсене в мрежата на "регистър на сдруженията за напояване" във връзка с чл. 22 същият не излиза с връзка с ползване.

При търсене в мрежата на "регистър на производителите на земеделски продукти и храни с географски означения" същият не излиза с връзка с ползване.

При търсене в мрежата на "регистър на производителите на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер" същият не излиза с връзка с ползване.

При търсене в мрежата на "регистър на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на продуктите и храните с географски означения и с традиционно специфичен характер" същият не излиза с връзка с ползване.

При търсене в мрежата на "регистър на производителите на земеделски продукти и храни, за които се използва незадължителният термин за качество "планински продукт"" същият не излиза с връзка с ползване.

При търсене в мрежата на "регистър на издадените разрешения, както и регистър на издадените лицензии" във връзка с чл. 42 същият не излиза с връзка с ползване.

При търсене в мрежата на "регистър на лицата, които притежават разрешение от Министерския съвет за промишлена обработка на тютюн съгласно Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия" във връзка с чл. 42 същият не излиза с връзка с ползване.

При търсене в мрежата на "регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн" във връзка с чл. 42 същият не излиза с връзка с ползване.

При търсене в мрежата на "регистър на първите изкупвачи на мляко" във връзка с чл. 44 същият не излиза с връзка с ползване.

При търсене в мрежата на "регистър на кланиците, извършващи задължителна класификация съгласно чл. 58а, ал. 5 ЗПООПЗПЕС, и на класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце, съгласно чл. 58б, ал. 7 ЗПООЗПЕС" във връзка с чл. 44 същият не излиза с връзка с ползване.

 

В текста на чл. 41, т. 27, буква "г" "производителите на земеделски продукти и храни, за които се използва незадължителният термин за качество "планински продукт".поддържа публичен електронен регистър на производителите на земеделски продукти и храни, за които се използва терминът за качество "планински продукт"" последния абзац за втория регистър трябва да се отдели в отделна буква.