Обществени консултации

Правила по чл. 27, ал. 9 от Закона за подпомагане на земеделските производители за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения и/или неспазвания по мерките от ПРСР 2007 - 2013 г.

 

Целите, които се поставят с приемането на Правилата, са свързани с осигуряване на непротиворечив и приложим по еднакъв спрямо всички ползватели на финансова помощ подход при определяне на размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ при установени случаи на неспазвания  на поети от тях задължения и други ангажименти, произтичащи от предоставеното подпомагане.

С приемането на Правилата се предлага диференциация между различните видове неспазвания на еднотипни нормативни и договорни задължения на ползвателите на финансова помощ по съответните мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

С Правилата ще се осигури информираност по отношение на ползвателите по мерките от Програмата за развитие на селските райони относно размера на изплатената им финансова помощ, която следва да възстановят при установени от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция неспазвания на поетите от тях задължения и други ангажименти, произтичащи от предоставеното подпомагане. Предварителното оповестяване на правилата, по които ще се определя размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ при ясно и изрично посочени случаи на неспазвания ще окаже възпиращ и дисциплиниращ ефект по отношение на ползвателите на финансова помощ.  Едновременно с това Правилата ще обвържат и администрацията на компетентния орган, като осигурят равно третиране на засегнатите лица чрез прилагане на единен подход при определяне на размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ в аналогични или сходни случаи на неспазвания.

 

 

 

 Отговорна структура:

 Държавен фонд „Земеделие“

 Електронни адреси:

 Mariyana_Stoycheva@dfz.bg и Iva_Zareva@dfz.bg

 


Дата на откриване: 03.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 05.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 
03 юли 2019 г. 15:37:58
И.Петров

Оценка на въздействието

Съгласно Закона за нормативните актове, оценката на въздействието предхожда изработването на всеки нов нормативен акт. Въпросът ми е изработен ли е такъв документ и ако не, защо тогава публикувате тези Правила?