Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите е в изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

С предложените промени се определят сроковете, в които административния орган следва да се произнесе по депозирани пред него искания за предоставяне на административна услуга. До настоящия момент тези срокове са регламентирани в подзаконовите нормативни актове, издадени по приложение  на разпоредби на ЗТИП. Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност обаче изисква сроковете, в които административния орган трябва да се произнесе, да бъдат регламентирани в закон. Това обосновава необходимостта от приемане на предлаганите изменения и допълнения в ЗТИП. Въвеждат се механизми за осигуряване на бързина, откритост и предвидимост при предоставянето на административните услуги, както и се премахва противоречието несъответствието между разпоредби на ЗТИП и такива на Административнопроцесуалния кодекс и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.


Дата на откриване: 25.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 25.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 
03 юли 2019 г. 11:38:23
Журналисти за прозрачно управление

Обществена консултация по ЗИДЗТИП, организирана от Сдружение "Журналисти за прозрачно управление"

По проект "Мисли първо за малките" Сдружение "Журналисти за прозрачно управление" организира провеждането на 3 пилотни обществени консултации, при които на практика ще бъде тестван механизъм за проактивен подход на администрацията към максимално широк кръг от заинтересовани страни. Една от пилотните консултации е на Закона за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите. До браншови организации е изпратена информация, че такъв законопроект е изготвен и могат да изразят становището си. 

Освен на Портала за обществени консултации можете да направите Вашите коментари и на страницата на сдружението https://komentator.bg/покана-за-обществена-консултация-на-п. След приключването на консултацията и обобщаване на изразените коментари до вносителя  и до Администрацията на Министерския съветще бъде изпратена информация с предложенията на бранша. Очакваме Вашите предложения!