Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние

Проектът на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние е с цел да бъде спазено изискването на Закона за водите, да бъдат определени критериите за класификация на язовирите по отношение на тяхната потенциална опасност, специфичните изисквания към аварийните планове, както и режима за извеждането им от експлоатация или ликвидация.

С определянето на критериите за класифициране на язовирите по отношение на тяхната потенциална опасност, ще се въведе яснота за последиците от освобождаването на съхраняваните в язовира водни обеми, поради разрушаване или неправилна експлоатация на язовира. Това от своя страна ще доведе до възможност за планиране на превантивни мерки, посредством чието изпълнение човешките жертви и материалните щети при евентуални наводнения, да бъдат сведени до минимум.

Имайки предвид, че язовирите са обекти, при чието експлоатиране съществува потенциална опасност от настъпване на бедствия, в нормативния акт са предвидени специфичните изисквания към техните аварийни планове. Това ще даде възможност на контролните органи да проверяват готовността на собственика да действа при аварийни ситуации, както и при необходимост да дават предписания.

В наредбата са определени редът и съдържанието на заявлението и съпровождащите го документи, необходими за извеждане от експлоатация или ликвидация на язовирите, което ще доведе до улесняване на заявителя и административния орган при необходимостта от предприемане на съответните мерки, с оглед повишаване на безопасността на язовирните стени или съоръженията към тях и намаляване на риска от наводнения.


Дата на откриване: 25.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 25.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари