Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци

Проектът на Наредба за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци (Наредбата) е разработен на основание чл. 43, ал. 1 и § 9, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Новата наредба ще отмени Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.

Целта на разработването на Наредбата е да се определят условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за третиране на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, редът и начинът за тяхното отреждане и др. Регламентират се мерки и контрол за защита на околната среда и човешкото здраве при избор на местоположението на площадка за третиране на отпадъци. Разписани са и разпоредби, които определят как да се извършват дейностите по транспортиране на производствени и опасни отпадъци.


Дата на откриване: 24.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 24.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 
24 юни 2019 г. 13:05:37
tsvest

Наредбата ще се отнася ли и за площадките за времено съхраняване на отпадъци?

Пак не става много ясно дали изискванията на тази Наредба се отнасят и за площадките за времено съхраняване на отпадъци в предприятията, което е най-честия случай.

Според мен е по-добре за площадките за времено съхраняване на отпадъци в предприятията да има отделен раздел, за да е ясно какви са изискванията към тях и какви за големите центрове за приемане и третиране на отпадъци и депа за депониране на отпадъци.