Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредбата за предотвратяване на големи аварии е опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Наредба за Севезо).

Проектът на ПМС е разработен в изпълнение на Приоритет № 39 в областта на околната среда от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г., като са взети предвид и мерките с Протоколно Решение № 28 от 28 юни 2017 г. на Министерския съвет във връзка с намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса, Решение № 338 на Министерския съвет от 2017г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, Решение № 496 на Министерския съвет от 2017г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: kpetrova@moew.government.bg в срок до 22.07.2019 г.

 


Дата на откриване: 20.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 22.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 
24 юни 2019 г. 11:46:39
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Коментар 1

Първо адмирации, че предложеният текст е във файлов формат, годен за копиране и редактиране. Би било добре, това да стане правило.

Относно §1, т. 2

В последно изречение съюзът „и“ да се премахне.

Така както е дадено уведомлението се счита за изпълнено, ако е обявено на интернет страницата и задължително чрез обява в средствата за масово осведомяване.

Поне доколкото аз го тълкувам, уведомяването може да стане по три различни начина, всеки един от които е самостоятелно изпълнение на условието:

-съобщение на собствена интернет страница

-съобщение чрез средства за масово осведомяване;

-по друг подходящ начин – този начин е като се изпрати обява до съответното кметство за поставяне на определеното за целта място

24 юни 2019 г. 11:47:41
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Коментар 2

        Относно §1, т. 3

Моля да предвидите, какво се случва в хипотезата на просрочие на срокът от 14 дни за отговор.

РИОСВ-София, вероятно като най-натоварен контролен орган, масово закъсняват с този срок, като при проверка ще установите закъснение средно от 3 месеца.

Или назначете още служители, или въведете по-бързо отсяване на уведомленията, защото това е първата процедура, а закъсненията са огромни. При последващи процедури по чл. 6 от същата наредба, нещата излизат извън всякакви разумни граници.

Считам ,че проблемът е в числеността на персонала, а не нещо друго.

 

 

           Относно §1, т. 9, нова ал. 4.

Според мен е излишно една и съща информация, да се изпраща до два органа в структурата на МОСВ.

Би било редно да се изиска в два екземпляра, но да се подава само чрез контролния орган, а той да препраща служебно информацията до Директора на ИАОС.

 

24 юни 2019 г. 11:49:07
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Коментар 3

 

           Относно §3, т. 7, изменение на чл.8, ал. 1

Моля да съобразявате сроковете с възможността да бъдат изпълнение. В Р. България, все по-често Министерски съвет обявява за празнични дни поредица от 4, случвало се еи по 5 дни. То е ясно, че ако срокът изтича в почивен ден, то съгласно правилата на ГПК, последен срок, става първият работен ден, след почивните (празнични) дни, но някой трябва да работи през празничните дни, за да е готова документацията.

Въобще моля да съобразявате времето за подаване на информация с това за отговор от администрацията. В случаят изисквате в 5 дневен срок да се подаде информация, а администрацията да отговори в 10 дневен срок.

 

Относно §3, т. 11, изменение на Приложение №1, чрез добавяне на

„идентификационен номер на оператора“ /ИНО/

           Този ИНО не е дефиниран нито в ЗООС, нито в наредбата по чл. 103 от ЗООС

Има подобен дефиниран номер в Приложение №1, т.1.12, но той се отнася до точно конкретен замърсител, по Европейското законодателство.

                Имайте предвид, че такава класификация се прави от всеки оператор с налични опасни вещества, които не попадат в класификацията нисък/висок рисков потенциал.

Този ИНО ще се дава още преди да е извършена класификацията или след това ?

Така както е написано, явно трябва да е преди, защото за да се класифицира предприятие, следва първо да се попълни Приложение №1.