Обществени консултации

Проект на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции /2019 -2030 г./

Проектът на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции е първият стратегически документ, който структурира политиките и мерките, свързани с възпитателната работа в образователните институции.

Възпитателната работа е неизменна част от цялостния образователен процес. Това е заложено в Закона за предучилищното и училищното образование в дефиницията за образованието като процес, който включва обучение, възпитание и социализация.

В Закона за предучилищното и училищното образование са формулирани целите на образование, като във всяка една от тях са заложени възпитателни задачи. 

Възпитанието като неотменна част от образованието в предучилищна и училищна възраст е интегрирано в Концепцията за ключовите компетентности в нейните три основни измерения: знания, умения и отношения. Знанията са по-скоро свързани с дидактическото измерение на обучението. Развитието на уменията има статус на средство за постигане на образователните цели. Автентичното възпитателно съдържание се намира в третия компонент на компетентностите – отношения. В контекста на отношенията са понятия като нагласи, ценности, мотиви, проявявани в поведението на личността. Тяхното формиране е именно възпитателната дейност и това е гарантирано в чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование като  право на всяко дете и всеки ученик на достъп до качествено образование.

За целите на Стратегията възпитанието се дефинира като процес на формиране на отношения - ценности, нагласи, мотиви, насочени към развитие на личността като индивидуалност и член на обществото. То е неразделно свързано с процеса на обучение, осъществяван в образователните институции, в контекста на индивидуалната и обществената значимост на образованието и е насочен към постигане на лични и обществени цели, удовлетворяване на потребности на индивида и обществото, както и със създаване на условия за всяко едно дете и ученик за реално и активно участие във всички дейности, свързани с неговото развитие.

Развитието и формирането на ценности чрез съответна педагогическа дейност е в основата на възпитателната работа в образователните институции. Значимостта на ценностното развитие на гражданите на Европейския съюз като общност, „чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете“, е залегнало в самото начало на Договора от Лисабон, където в член 1а са отбелязани основните ценности, на които се основава Европейския съюз - „зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава”. Тези ценности са заложени и в основата на Стратегията за възпитателната работа в образователните институции.


Дата на откриване: 22.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 22.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 
02 май 2019 г. 09:49:36
Анни

Против Стратегия за детето 2019-2030 и промените в закона за детето!

Искам  предприемането на незабавни мерки за отмяна и забрана срещу направените промени в закона за детето  и стратегията за детето 2019-2030г.Ние (аз и семеиството ми)виждаме опит на дъжавата  да се унищожи българскотоп семейство.Не виждаме нищо което реално да помогне на истински  нуждаещите  се дечица  от  направените поправки в закона за детето.

Прозира пред очите ни истината ,че всички поправки в закона и опита да се прокара стратегия за детето от правителството целят усвояване на средства от неправителствени организации.Ние от не сме съгласни  родителя да бъде заменен от институции !

Не желаем НПО - в държарта!

Не желаем ранна детска сексуална образованост!

Не на телефона  16111-ДА БЪДЕ ЗАКРИТ МОМЕНТАЛНО!

Не на родител1 и родител2!

Не на да се дава власт и целево да се подтиват ,социалните  да се мешат в живота на всяко дето ,дори по анонимен сигнал.

Не сме съгласни  с нищо! Активирали сме се и ще учавстваме с всички сили и протести срещу всяко правителство ,което иска ,чрез държавата да ни обезличи като нация  и иска да докопа нашите деца!

16 май 2019 г. 14:03:51
Рина

Възпитанието не е работа на образователните институции, а на родителите - по Конституция!

Възпитанието е право и задължение на родителите, според българската Конституция. В Стратегията трябва да има изрични текстове, които да гарантират, че добродетелите, които ще се усвояват в образователните институции, по никакъв начин няма да накърняват желанията и разбиранията на родителите по въпросите на морално-етичните норми и религията. Което автоматично изключва цели, като "промени на нагласи" и разширение границите на понятието "толерантност", когато става дума за традиционните български ценности. Същото важи и за сексуалното образование. Това не е работа на образователните институции, а на родителите и на специализирани кабинети - здравни, психологични, сексологични и др.

19 май 2019 г. 09:04:43
Mama Maria

Против институционална намеса във ВЪЗПИТАНИЕТО на децата

Като родител смятам, че семейството е единствено отговорно и в правото си да възпитава децата си. Детските градини и училища трябва да създадат безопасна и развиваща среда, не може учителите и външни НПО (доставчици на социални услуги) да се овластяват и задължават с това да изграждат “ценности” у децата, които противоречат с моите възгледи като родител. Вече станахме свидетели на безумни текстове в учебниците - царят въвежда детска полиция, българите не сме били под турско робство, примери има много! Не съм съгласна детето ми да е ЗАДЪЛЖЕНО да получава възпитание в училище! Законово гарантиране на достъп до качествено възпитание? Как и кои държавни чиновници ще проверяват колко качествено си възпитавам децата? Държавата прави поредните си опити да контролира родителите, семействата и децата, вместо да подобри спортната база в детските градини и училищата, храната, зелените площи и градинките! Когато се погрижите за нормалните условия за живот извън дома, тогава можете да имате претенции към родителите и да им налагате стандарти за възпитание! 

20 май 2019 г. 00:08:56
Кире

Против Асоциация "Общество и ценности"

Твърдо против! Не бива децата ни да бъдат обект на влияния на американски сектанти! Никой не гарантира какви са тия уж религиозни НПО - безотчетни, безотговорни, крадливи и лъжливи. Не може да оставим децата на България да бъдат облъчвани от непознати секти. Кой гарантира, че те ще израстнат в дух на родолюбие, след като те се кланят на сектантски обреди? Те са против българщината.

20 май 2019 г. 11:26:28
shikerkoleva

ЗА Стратегия за детето 2019-2030

Като детски психологс дългогодишна практика в България, държа да подчертая, че е много важно България да има Стратегия за закрила на детето и подпомагане на семейства в нужда. Бедна е фантазията на повечето протестиращи родители какво може да преживява едно дете в риск, което не расте в здравословна и подкрепяща среда. Текстът на такава стратегия трябва да бъде добре обмислен и подложен на обществена консултация за да се избегнат всякакви погрешни интерпретации и практики. Но такъв документ е крайно необходим за подобряването на грижите за деца и семейства в нужда в България.

Призовавам противниците на стратегията да не се задоволяват единствено да отхвърлят Стрятегията, а да предлагат градивни алтернативи и предложения за корекции на текстовете, които не им допадат. Не е нужно да се отхвърля цяла една стратегия , само защото някои абзаци от текста не допадат или не са добре формулирани. 

Нека се съберем за да обсъждаме възможности за поправка на текста, а не за да го отхвърляме изцяло този важен документ.