Обществени консултации

Проект на Наредбата за определяне и админстриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик

Причини

С Решение на Общинския съвет – Долни чифлик № 416 от 30.05.2017 г. ал. 3 на чл. 24 от наредбата е отменена, но в следващите алинеи 4 и 5 е останало позоваването на отменения текст, което налага съответно изменение в тях.

В съответствие с чл. 22 от Закона за управление на отпадъците Общинският съвет е приел наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на общината. В чл. 20 на посочената наредба е предвидено издаване на удостоверение за насочване на строителните отпадъци, в което да се определя маршрутът за транспортиране на отпадъците до избрана от заявителя инсталация/съоръжение или депо за третирането им. Това налага и определянето на съответна такса на услугата в наредбата за местните такси и цени на услуги в общината.


Дата на откриване: 12.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Долни чифлик
Дата на приключване: 11.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари