Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.)

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата цели подобряване на правната уредба относно дейностите, свързани със специалното ползване на пътищата с цел осигуряване в по-голяма степен на безопасността на движението по републиканските пътища.

Предвиждат се завишени изисквания за обезопасяване на рекламните съоръжения и някои елементи на крайпътните търговски обекти. Прецизира се правната уредба относно разрешенията за изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения, както и основанията да бъде отказано издаването на такива.

Опростява се процедурата по издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти, чиито разрешения за ползване са издадени преди влизане в сила на настоящото постановление.

 Постига се съответствие между разпоредбата на чл. 25, ал. 3 от Закона за пътищата, регламентираща забрана за изграждане на рекламни съоръжения над и около тунели и текстове от наредбата.

Предвижда се отмяна на всички разпоредби, касаещи представяне на удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и удостоверенията за регистрация, издавани от Агенцията по вписванията, с оглед намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

 


Дата на откриване: 1.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 1.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари