Обществени консултации

Проект на Инструкция за реда,организацията на работа и състава на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите и Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности в състава на международни инициативи

Проект на Инструкция за реда, организацията на работа и състава на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбравата, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията на страната

 

В изпълнение на чл. 52, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ) е издадена Инструкция № И-3 от 8 септември 2015 г. за реда, организацията на работа и състава, на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията на страната.

С последните изменения и допълнения на ППЗОВСРБ от 12.09.2017 година в раздел V (Назначаване и преназначаване в длъжност) са отпаднали членове от 53 до 63а описващи избора и работата на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите. Текстовете отпаднали от ППЗОВСРБ, които се допълваха от Инструкция № И-3 от 8 септември 2015 г., следва да бъдат включени в нова Инструкция, което налага преподредба на съществуващите текстове, тяхното прецизиране и добавянето на нови.

При прегледа на текстовете на Инструкция № И-3 и обсъждане на заложените промени се стигна до извода, че поради големия обем на промени е целесъобразно да бъде издадена нова Инструкция, а Инструкция № И-3 от 8 септември 2015 г. да бъде отменена.

В проекта на Инструкция са извършени следните подобрения спрямо Инструкция И-3 от 8 септември 2015 г.

1. С промяната на ЗОВСРБ отпадна максималният срок за престояване в звание и/или длъжност, с което отпада и необходимостта от разглеждане в комисиите за кариерно развитие. Също така с отпадане от ППЗОВСРБ на допълнителен Регистър на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати отпада и възможността за кандидатстване по този регистър.

2. Съставът на комисиите за кариерно развитие на военнослужещи със старши офицерски звания и на комисиите за кариерно развитие на военнослужещи с младши офицерски звания се определя по реда на чл. 53 и 58 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), приет с ПМС № 46 от 2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.). Тяхното заличаване от ППЗОВСРБ изисква преструктуриране на съществуващата Инструкция И-3 и въвеждане на текстове определящи процедурите по избор на комисиите.

3. Актуализирани са графите на таблиците от приложенията, съгласно настъпилите промени в ППЗОВСРБ. 


Дата на откриване: 04.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, политика по сигурност и отбрана
Дата на приключване: 03.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари