Обществени консултации

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

От 16 октомври 2018 г. подпомагането в лозаро-винарския сектор в страната ще се извършва съгласно Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (националната програма), утвърдена от Министъра на земеделието, храните и горите на 27.02.2018 г. и одобрена от Европейската комисия. Националната програма включва мерките „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Популяризиране в трети страни“, „Инвестиции в предприятията“ и „Застраховане на реколтата“.

За да се регламентират редът и условията, по който ще се извършва подпомагането на дейностите по мерките от националната програма, проектът на наредба предвижда правила за прилагането на мерките в т.ч. провеждане на прием на заявления за участие, условия за допустимост на кандидатите и за изплащане на финансовата помощ, ред и срокове за осъществяване на необходимите административни действия от бенефициентите и от органите, ангажирани с управлението на националната програма.

С преходните и заключителните разпоредби се изменя Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица. Измененията са продиктувани от необходимостта за прецизиране на част от текстовете.

 

Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на  

 производители“  

 Email:

 KTuteva@mzh.government.bg;  

 VVtsvetkova@mzh.government.bg.

 


Дата на откриване: 14.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и развитие на селските райони
Дата на приключване: 14.10.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари