Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване

 

Проектът на РМС е разработен в изпълнение на Раздел 20 „Административна тежест и електронно управление“ Приоритет 62: „Намаляване на административната тежест пред гражданите и бизнеса и създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност“ от Програмата на правителството. С предложения проект се цели подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест пред бизнеса, подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите и намаляване броя на регулаторните режими.

 

Целта на трансформацията на административното обслужване е превръщането на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешно-административни услуги; електронизиране на нови услуги за гражданите и бизнеса; групиране на услугите на принципа „Епизоди от живота“ и „Събития от бизнеса“, стандартизиране на услугите на общините и преминаване към комплексно административно обслужване.

 

Предложенията са изготвени по проект „Трансформация на модела на административното обслужване“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Дата на откриване: 10.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 24.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 
10 август 2018 г. 22:15:07
asene

Предложение по Приложение 2

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с предложените мерки за трансформация на модела на административно обслужване искам да предложа две добавки в частта Приложение 2:.

Първата е относно прилагането на хартия на Протокол от ТЕЛК/НЕЛК от лице с увреждане с 50 и над 50% ТНР. Основните звена където се изисква неговото прилагане на хартиен носител  са НАП при подаване на Годишна декларация по ЗДДФЛ, звена за местни данъци и такси в общинските администрации по чл.14 и 54 от ЗМДТ, пред работодател на родител на дете с увреждания при ползване на данъчно облекчение по чл.22г от ЗДДФЛ или НАП, пред МВР при подаване на Заявление за ЛК/паспорт/СУМПС за намалена такса и др. Протоколът съдържа изключително чувствителна информация за здравословното състояние на лицето с увраждания, а обикновено в тези администрации ползваните облекчения са независимо от вида и степента на увреждане в случай, че е над 50%. Предлагам, лицата с увреждания само да декларират, че са лица с увреждане, номер на протокола и срок на валидност, а както се говореше на някои места потвърждението на верността да се изисква служебно от органите от КМЕР.

Второто ми предложение е, ако се приеме неподаването на Декларации по чл.14 от ЗМДТ в някои случаи да се въведе облекчена декларация за лица които декларират имота като основно жилище или основно жилище на лице с увреждания, без да е необходимо да подават цялата Декларация по чл.14.

 

12 август 2018 г. 09:14:35
D-r Dankov

Предложение по Приложение 1

Уважаеми дами и господа,

Положили сте голям труд за улесняване на административното обслужване и заслужавате адмирации. Същевременно, по мое мнение, в някои от случаите се предлага отмяна на наредби като незаконосъобразни, без да се прецени тяхната целесъобразност и ако те са запълнили празноти в законите, евентуално да се предложат законови промени, така че разумните изисквания в тези наредби да останат в сила и даже да се разпространят във всички общини. Например, известно е, че в много европейски страни има строг контрол върху работното време на търговските обекти, търговията на открито, търговските и производствените обекти в жилищни сгради /бих добавил и в близост до тях/, забрана на продажбата на спиртни напитки след определен час вечерта, а някои от предложенията за отмяна на наредби са сякаш в противоположна посока – имам предвид в Приложение 1 следните точки: № 8 Разрешение/удостоверение/уведомление за удължено работно време,  № 13 Разрешение за производствена и търговска дейност в жилищните сгради и комплекси, № 20 Разрешение за търговия на открито и Разрешение за ползване на място за разполагане на маси и столове на открито пред стационарни търговски обекти. По мое мнение по тези точки трябва да се анализират съответните общински наредби /предложени за отмяна/, да се извлече полезното от тях, което да намери място в съответните закони и/или подзаконови актове, с оглед на това да се пресекат възможностите за злоупотреба от страна на търговци и други, които да нарушават спокойствието на останалите граждани – шумни заведения с „работно време“ почти цяла нощ, малки магазинчета, където денонощно се продава алкохол и се превръщат в импровизирани кръчми на открито, безконтролно поставяне на маси, столове и търговски щандове на открито и т.н.