Обществени консултации

Проект на Наредба за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения

Причините, наложили изготвянето на проект на нова Наредба за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения са свързани с необходимостта от постигaне на съответствие на нормативния акт, регламентиращ тези обществени отношения с настъпилите промени в Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 102 от 2017 г.) и приетата с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2018 г. Наредба за радиационна защита (обн., ДВ, бр. 16 от 2018 г.), с които са въведени в националното законодателство изискванията на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом. 

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg


Дата на откриване: 11.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 09.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари