Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5/2012г. за условията и реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещи при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотични вещества

Работна група, назначена със заповед № Р-230/31.08.2017 г. на министъра на отбраната, е обсъдила необходимостта от промяна на Наредба № Н-5 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите от въоръжените сили на Република България при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотични вещества. Установена е необходимост от промяна в нормативния акт.

Основните проблеми, обект на разглеждане и обсъждане са насочени към промяна на модела на толерантност към явлението. Работната група единодушно подкрепя становищата на командирите на видовете въоръжени сили и структурите, подчинени на министъра на отбраната, за „нулев толеранс“ към употребилите алкохол и/или злоупотребили с наркотични вещества военнослужещи. При сега действащата наредба, съгласно чл. 8, ЦВМК издава експертно решение по годността за военна служба на употребилите алкохол и/или злоупотребили с наркотични вещества военнослужещи със заключение: „годни с ограничения за срок от три месеца“, като ги ограничава от редица войскови задължения. Това, от една страна, оказва негативен ефект върху останалите военнослужещи, изпълняващи техните задължения, а от друга страна затруднява задачите, поставени от командването на военното формирование.

Предложеният нов модел съкращава значително срока на експертизата и дава възможност за своевременно налагане на административно наказание. Конкретизира се процедурата, като ясно се разграничават два подхода:

- правно-нормативен подход - временно отстраняване на военнослужещите от военна служба и налагане на дисциплинарно наказание на военнослужещия по реда и при условията, предвидени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за неговото прилагане от страна на командирите (началниците), ръководителите на съответните структури, т.е. вземане на конкретни командирски решения по конкретно дисциплинарно нарушение;

- медицински подход - лечение при промяна на здравословното състояние на военнослужещия и прилагане на медицински процедури и решения, регламентирани в разпоредбите на Наредбата за военномедицинската експертиза.

В резултат на направените и приети единодушно от комисията предложения, членовете на работната група изготвиха проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 27.06.2012 г., мотивите за който са следните:

Извършено е съгласуване на редица понятия с действащи нормативни документи в Република България (Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите; Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични; Наредба № 1/2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози на Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието; Наредба за военномедицинската експертиза).

С цел намаляване на административната обремененост се предлага съставът на постоянната комисия да се определя за срок от две години, а съставът на екипите за внезапна проверка – от началника на ВМА.

С оглед на процедурни и логистични съображения, медицинският преглед и вземането на биологични проби ще се осъществява в най-близката МБАЛ на ВМА. При възникнали обстоятелства, които затрудняват изпълнението на този член, Приложение № 1 допуска изключение така, че да не се възпрепятства дейността по наредбата.

Изследването на психическото състояние на военнослужещия ще се извършва единствено в клиника „Психиатрия“ на ВМА. НПЦВЕАММ – ЦВМК следва да се произнася единствено по годността за военна служба при промяна на здравословното състояние (установено заболяване), по реда на Наредбата за военномедицинска експертиза. Предложената нова процедура се разделя на два подхода, в зависимост дали се установи психично заболяване или не. Срокът на експертизата се съкращава значително и се дава възможност за своевременно налагане на административно наказание.

Определената граница за концентрация на алкохол в кръв, над която се започва процедура по експертно изследване - 0,5 г/л, е съобразена както с физиологичната граница, над която се наблюдават ефекти от действието на алкохол, така и с експертната възможност да бъде обективно осигурено удостоверяването на резултат под 0,5 г/л.

Нова промяна е и въвеждане на задължителен период от шест месеца (от първоначалното освидетелстване), в който кандидатите за военна служба и кандидатите за курсанти във ВВУ, при които е установена употреба на алкохол и/или наркотично вещество, няма да бъдат допускани до ново кандидатстване.  Посоченият период има за цел отпадането им от следващо кандидатстване в годината на установяване на нарушението с превантивен и възпитателен ефект и финансова полза – да не се натоварва системата с излишни разходи, свързани с медицинските изследвания.

ЦВМК се освобождава от задължението да извършва проследяване при всички установени случаи, с оглед промяната на чл. 17 и чл. 18 от Наредба № Н-5 от 27.06.2012 г.

Приложение № 1 се изменя изцяло съгласно решенията на работната група и актуалните изисквания към този вид процедура от изцяло експертно естество.

В Приложения  №№  2, 4, 6, 7 са извършени технически редакции, с цел да се уеднакви протоколът, ползван в специализираните лаборатории и намаляване на административната тежест.

В Приложение № 8 към чл. 22 са извършени технически промени, свързани с унифициране на психологичната терминология и регламенти, съответстващи на Наредба № Н-12 от 18.05.2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.


Дата на откриване: 14.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, политика по сигурност и отбрана
Дата на приключване: 14.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари