Обществени консултации

Изменение и допълнение на Наредба по чл. 1, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси

Целта, която се поставя с приемане на наредба за изменение и допълнение в Наредбата е постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси.
Очаквани резултати от приемане на наредба за изменение и допълнение в Наредбата: Очакваните резултати след приемането на проекта за изменение на Наредбата е да се регламентират условията и реда за определяне, установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци, съобразно изискванията на закона и да не се допускат противоречия и различия между законовата и подзаконова нормативна уредба.
Финансови средства, необходими за прилагането на наредба за изменение и допълнение в Наредбата: За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.
Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на
Република България: Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
Фактически основания: Привеждане на Наредбата в съответствие с действащата нормативна уредба, като се съобразят изискванията на закона и във връзка с постъпили предложения. Това ще позволи по-конкретно и улеснено уреждане на
обществените отношения свързани с администрирането на средствата от нормативно установените данъци като местни приходи.
Правни основания: Чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 от ЗНА.


Дата на откриване: 19.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Велинград
Дата на приключване: 18.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари