Обществени консултации

Проект на Решение за одобряване на национални програми за развитие на образованието

С проекта на Решение се предлага одобряване на 13 национални програми за развитие на образованието през 2018 г., включително 3 нови програми: „Заедно за всяко дете“, „С грижа за всеки ученик“ (изпълнявана в предходни години, с изключение на 2017 г.) и „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“, които ще осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование.

             През 2018 г. за дофинансиране на предучилищното и училищното образование са предвидени 63 430 000 лева. Средствата се осигуряват от държавния бюджет за 2018 г. чрез бюджета на МОН.

           Програмата „Заедно за всяко дете“ е насочена към повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и подобряване на достъпа до предучилищно и училищно образование и качеството му чрез създаване и поддържане на благоприятна образователна среда за стимулиране и устойчиво образователно развитие. Бюджетът по програмата е 450 000 лева за учебна година 2018/2019 година.

По програма „С грижа за всеки ученик“ с бюджет– 2 000 000 лв. ще се работи за повишаване нивото на постиженията по общообразователната подготовка на учениците от прогимназиалния етап на основната образователна степен, като се осигурят допълнителни възможности за обучение на учениците, които срещат трудности при постигане на очакваните резултати от обучението и се нуждаят от диференциран и/ или индивидуален подход, съобразени със спецификата на учебния предмет.

          Нова е и програмата „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“. С общ  бюджет от 28 000 000 лева., програмата е насочена към повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.

Разширява се обхватът на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“,  с бюджет 9 230 000 лв, в която са разработени три нови модула:

  • „Музеите като образователна среда“, който цели създаване на по-интересна и привлекателна среда в училищата - 100 000 лв. ;
  • „Оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти“ за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование, чрез професионално и обективно оценяване на проектите на познавателни книжки, учебници и  учебни комплекти - 1 700 000 лв.;  
  • „Осигуряване на ученически шкафчета“ за модернизиране на образователната среда чрез закупуване на шкафчета, в които учениците да държат своите учебници и учебни помагала, с цел олекотяване на ученическата раница – 2 900 000 лв.

Ще продължи и финансирането по десетте национални програми, действали предишната година.  Сред тях са Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ - 4 200 000 лв., „Ученически олимпиади и състезания“ - 3 000 000 лв., „Развитие на системата на предучилищното образование“ - 400 000 лв., „Обучение за ИТ кариера“ - 400 000 лв., „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ - 10 000 000 лв., „Квалификация” (позната досега като „Развитие на педагогическите специалисти”) – 800 000 лв., „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ - 1 450 000 лв.,  „Роден език и култура зад граница” - 1 500 000 лв. и „Без свободен час“ - 2 000 000 лв.

Ще продължи осигуряването на съвременни информационни и комуникационни технологии и внедряване на иновативни методи на обучение в училища и детски градини, изграждането на рампи и платформи за хора с увреждания, подходящи санитарни помещения, както и разширяване на видеонаблюдението. Обезпечават се средствата за подобряване на условията за експериментална работа по природни науки чрез оборудване на лаборатории, модернизиране на професионалното образование и осигуряване на целодневно обучение на учениците. Гарантират се инвестициите в обучение на талантливи ученици, които да участват в национални и международни олимпиади и състезания.


Дата на откриване: 07.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 06.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 
16 март 2018 г. 15:50:29
Nedelcheva

„Осигуряване на ученически шкафчета“

Във връзка с обявената програма за изграждане на шкафчета в училищата се интересувам как е предвидено да се контролира дали разходването на средствата ще е целесъобразно и дали ще доведе до реално ползване от учениците. Какъв механизъм за проверка на ефективността на програмата е предвиден?