Обществени консултации

Изменение и допълнение на Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Кърджали

 

1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

През 2012 г. Общински съвет – Кърджали е приел със свое Решение № 68 от Протокол  № 7 /28.03.2012 год.  Правилник  за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Кърджали. Правилникът регламентира отпускането на еднократни помощи с решение на Общински съвет. В процеса на прилагате на Правилника възникнаха затруднения, които налагат да се извършат допълнение и изменения.  Предложените промени са с цел създаване на ясен и прозрачен ред при финансово или материално подпомагане на нуждаещите се.

 

2. Цели, които  се поставят:

  • Регламентиране на конкретни и ясни правила за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова или материална помощ на  нуждаещите се  лица и семейства на територията на Община Кърджали.
  • Финансово подпомагане на определена група хора, с постоянен и настоящ адрес на територията на община Кърджали.

 

3. Очаквани  резултати:

  • Подпомагане на деца и лица с влошено здравословно състояния за задоволяване на инцидентно възникнали здравни и социални нужди или чиито имоти са пострадали от  бедствия, аварии и пожари.
  • Приемане на ясни правила при кандидатстване за финансово подпомагане.

 

4. Финансови и  други  средства, необходими  за  прилагането  на   новата   уредба:

            Размерът на финансовите средства, отпускани по реда на този Правилник, се    одобряват от Общинския съвет при приемането на годишния бюджет на Община Кърджали за съответната година или при неговата актуализация.

 

  1. Анализ на съответствие с правото на ЕС.

Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно  самоуправление. 

            Доколкото настоящия проект има за предмет изменение на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2,  от ЗМСМА от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление".

             Проектът за Правилника е съобразен с чл. 3, т. 1 и във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.

            На основание чл. 26, ал. 2 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на Община Кърджали да направят предложения и да изразят становища по проекта.

 


Дата на откриване: 2.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кърджали
Дата на приключване: 2.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари