Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали

В изпълнение разпоредбата на чл. 8, ал.2 от Закона за общинската собственост с Решение № 71 от 20.03.2008 г. на Общинския съвет е приета Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали.

През м. декември 2017 г. се прие нов Закон законцесиите, обн. В ДВ. Бр. 96 от 01.12.2017 г. С § 26 от Преходните и заключителни разпоредби на закона се приемат изменения в Закона за общинската собственост, като в чл.8, ал.9 се въвежда изискване при приемането на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост да се приема и план за действие на общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите.

Изменения в Наредбата се налагат и във връзка с предложение на Районна прокуратура Кърджали, вх. № 92-00-1471 от 15.12.2017 г. за отстраняване на установени нарушения в Наредбата на Закона за предучилищното и училищното образование, свързано с управлението и ползването на имотите на закритите училища и детски градини.

Предлагам и изменение на чл. 59 от Наредбата, във връзка с влезли в сила застроителни и регулационни планове, като се отменя досегашният ред и уреждането на придаваемите части, граничещи с  улична регулация, както и уреждането на части от имоти с неуредени регулационни сметкисе извършва по реда на чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и по реда на чл.35, ал.4 от ЗОС, във връзка с §8 от ПЗР на ЗУТ, след решение на общински съвет, по пазарна оценка.

Предлагам също обявленията за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество да се изръшва със заповед на кмета на общината.

 

І. Причини,  налагащи   приемането  на изменения и допълнения в Наредбата:

 

  • Изменения на Закона за общинската собственост  обн. В ДВ. Бр. 96 от 01.12.2017 г.

 

  • Предложение на Районна прокуратура Кърджали с вх. № 92-00-1471/15.12.2017 г. за отстраняване на установени нарушения с Наредбата на Закона за предучилищното и училищното образование.

 

   ІІ. Цели, които  се поставят:

 

  • Привеждане на Наредбата в съответствие с изискванията на законодателството.

 

   ІІІ. Очаквани  резултати:

 

  • Отстраняване противоречия в наредбата със Закона за училищното и предучилищното образование.

 

   ІV. Финансови и  други  средства, необходими  за  прилагането  на   новата   уредба:

 

       За прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства.

 

V.                 Анализ на съответствие с правото на ЕС.


     Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно  самоуправление. 

Доколкото настоящия проект има за предмет изменение на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2,  от ЗМСМА от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление". 
Проектът за изменение на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1 във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.


Дата на откриване: 25.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кърджали
Дата на приключване: 24.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари