Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

Причините за изготвянето на проекта на наредба са свързани с постъпилите в началото на учебната 2017/2018 г. в Министерство на здравеопазването редица сигнали от регионалните здравни инспекции, учебни заведения, родители и родителски настоятелства. В сигналите се посочва, че разпоредбата на чл. 3 ал. 4 от Наредба № 10 от 2014 г. води до невъзможност да се спази хорариума по отделните учебни предмети, който е предвиден в Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.) на Министерство на образованието и науката и затруднява провеждането на учебния процес. Единственият възможен вариант за спазване на посочената разпоредба, който се посочва в сигналите, е да се изготви учебно разписание, в което се преподава един и същ предмет в два последователни часа (блок часове). Негативните страни от сливането на два последователни часа, който се изтъкват в сигналите са, че за един ден трябва да бъдат преподадени и усвоени два нови урока без да има време за възприемане, осмисляне и затвърждаване на материала; учителите трябва да дадат домашни и по двата урока; изпитването в следващите часове ще бъде върху двата урока; през втория час учениците губят интерес и се разсейват; не се осигуряват условия за най-добро усвояване на материала по съответния предмет.


Дата на откриване: 22.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 21.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 
11 януари 2018 г. 12:29:45
pigeot

Съгласен

Крайно време беше да се промени положението. Моля, приемете я преди началото на втория срок.

12 януари 2018 г. 15:51:54
Допълнение

Предложение

Здравейте!
 
Относно Проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне на седмичните учебни разписания отправям следното предложение: 
В чл.4 т. 2 да се чете т. 3 с текст "3. седем учебни часа в един от учебните дни за учениците от V и VI клас" ,
Мотив: Седмичният брой на учебните часове в V и VI клас е 31, а учебните дни от седмицата са 5. 
 
Рачева
 
 
 

15 януари 2018 г. 15:10:45
бор

Съгласен

Напълно съм съгласна с изказаните мнения и споделени проблеми,относно обединяването на часове от една културнообразователна област в блок. Това нововъведение се оказа обсолютно неудачно. Предлагам да се върнат старите изисквания към седмичните разписания, които работиха рационално десетилетия наред.

Необходимо е обаче Наредба №10 на МЗ да бъде променена и приведена в съответствие с броя на учебните часове по учебен план.

15 януари 2018 г. 16:03:03
786

Съгласен

Съгласен съм с измененията в Наредба №10. Тези блокове от часове не са удачни за учениците и преподавателите.

16 януари 2018 г. 10:37:44
Нежи

Съгласен

Съгласна съм с измененията в Наредба 10. 

Тези двойни часове не се отразяваха благополучно на учениците.

16 януари 2018 г. 11:51:22
Дес

Съгласен

Като учител и родител съм съгласна с промените в Наредба10 на МЗ. Не съм съгласна да работя  с двойни часове по един и същ предмет. Материалът не може по никакъв начин да се усвои и затвърди от учениците.

16 януари 2018 г. 12:02:23
Отец Паисий

Предложение към проекта за изменение и допълнение на Наредба 10 за здравните изисквания

Съгласно чл. 3 ал. 2 т. 3 и т. 4 от Наредба № 5/ 2015 г. за общообразователна подготовка да бъдат включени само два учебни предмета от т. 3 или т. 4 и по едни учебен предмет от т. 3 и т. 4  затруднява провеждането на учебния процес.

 Единственият възможен вариант за спазване на посочената разпоредба, е да се изготви учебно разписание, в което се преподава един и същ предмет в два последователни часа (блок часове). Негативните страни от сливането на два последователни часа, че за един ден трябва да бъдат преподадени и усвоени два нови урока без да има време за възприемане, осмисляне и затвърждаване на материала.

  • учителите трябва да дадат домашни и по двата урока;
  • изпитването на учениците в следващите часове ще бъде върху двата урока;
  • през втория час учениците губят интерес и се разсейват;
  • не се осигуряват условия за най-добро усвояване на материала по съответния предмет.
  • преподавателската норма на някои учители (ако часовете бъдат на блокове) не позволява вземането на пълния годишен норматив.
  • има учители (например в средно училище, в което се обучават ученици от I до XII клас), които имат годишна преподавателска заетост в начална степен на образование (с часове по 35минути за I и II клас, 40 минути за III и IV клас) и в оснавна и гимназиална степен (от V до XII клас с часове по 45 минути). Това затруднява изготвянето на седмичното разписание.
  • компютърните кабинети няма да могат да бъдат рационално използвани за всички ученици, поради по- горе посочените мотиви;
  • часовете по физическо възпитание и спорт и модул ФВС също  трябва да бъдат съобразени с възрастовата група на учениците.

16 януари 2018 г. 14:42:15
Цвете

Съгласна

Съгласна съм с нововъведените промени, които се очаква да се случат.С тези блокове от часове учениците не могат да осмислят преподавания материал, става им скучно и безинтересно.Надявам се промените да настъпят до началото на втория срок на учебната 2017/2018г.

16 януари 2018 г. 16:15:39
Въндева

Съгласна

Съгласна съм с проетопредложението за Наредба №10 на МЗ да няма блок от часове по един и същ предмет. Двойните часове са натоварващи за учениците и учебният процес е неефективен.

Надявам се, че промените ще настъпят до началото на втория учебен срок.

Като сте неспособни да промените Наредбата, поискайте помощ от напредналите държави. Всяка година само анархия сътворявате.

Незабавно променете положението, защото след няколко месеца отново и отново ще отчитаме отрицателни резултати от НВО. 

Тези блок от часове водят до безразличие и ненавист към учебния процес у подрастващите.

17 януари 2018 г. 15:25:36
Стоянова

Възражение по част от текстовете и одобрение на други

Предложените помените в §3 на чл. 11 в противоречат, както на текстовете в чл. 9 на самата наредба, така и на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за олганизация на дейностите в училищното образование - предложено е утвърденото със заповед на директора на училището седмично разписание да се утвърждава повторно от директора на РЗИ с "печат".

Съгласно чл. 259, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование административните актове на директорите на институциите в системата на предучилищното и училищното образование могат да се оспорват по административен ред.

В така предложения текст на чл. 11 липсва възможността да бъде оспорено утвърденото с "печат" седмично разписание от директора на РЗИ от заинтересованите страни.

Подкрепям предложението в §1, §2 и §4

 

17 януари 2018 г. 16:22:15
М.Георгиева

Съгласна

Удовлетворена съм от промените в Наредба №10.Хубаво е, че се реагира навреме и промените ще влязат в сила от втория учебен срок.

17 януари 2018 г. 19:16:04
Танер

Съгласен

Ако правилно съм разчел промените в Наредбата , премахвате двойните часове, което ще е много добре за нашите деца. Тези блокове от часове много тормозят учениците. Всеки ден имат да се готвят по два урока от един и същ предмет, да решават домашни и накрая нищо не им е ясно и нищо не им се прави, само се оплакват. По този начин тормозят и себе си и нас родителите. Даваме сумати пари за частни уроци. 

Премахнете блоковете от часове!