Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

І. Причини, които налагат приемането на Наредбата

В Общински съвет – Раднево е постъпило предложение с вх. № 345/16.10.2017 г. от Окръжна прокуратура – Стара Загора, с което се дават за внасяне на промени в текстовете на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В предложението се посочва, че Наредбата не е съобразена с разпоредбите на чл. 302 – чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). В мотивите на предложението е посочено, че към настоящия момент подзаконовият нормативен акт не регламентира стопанисването, ползването и управлението на държавните и общински недвижими имоти и движими вещи, предоставени за управление на държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие.

ІІ. Цели, които се поставят:

            Да се синхронизират текстовете на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с нормативните актове от по-висока степен, в частност Закона за предучилищното и училищното образование.

ІІI. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на измененията в Наредбата не изисква допълнителни финансови средства.

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

По-детайлно регламентиране на обществените отношения, произтичащи от разпореждане с имущество – публична общинска собственост, предоставено на общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се приема на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с разпоредбите на чл. 302 – чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното образование. Съобразен е с европейското законодателство - Регламент (ЕО) №1082/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета и Европейската харта за местно самоуправление, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Съгласно изискването на чл.26, ал.3 от ЗНА, проектът на Наредбата се публикува на интернет страницата на Община Раднево и на интернет страницата на Портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/. С оглед спазване на сроковете, дадени с указанията на Окръжна прокуратура – Стара Загора, ще се приложи по-краткият 14-дневен срок по чл. 26, ал. 4 от ЗНА, за даване на предложения и становища по проекта на нормативния акт. Освен на интернет страницата на Портала за обществени консултации, предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат в деловодството на Община Раднево и Общински съвет – Раднево, както и на следните e-mail адреси:

obshtina@obshtina.radnevo.net

obs@obshtina.radnevo.net

Проектът на Наредбата ще бъде разгледан и дебатиран на заседанието на Общински съвет – Раднево, което ще се проведе на 21.12.2017 г.


Дата на откриване: 24.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 19.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари