Обществени консултации

Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година

В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, Община Кърджали предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане на твърдите битови отпадъци /ТБО/ в Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

Съгласно чл. 3 т. 6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ един от основните принципи за опазване на околната среда е „Замърсителят плаща”, което означава, че приходите от такса битови отпадъци по ЗМДТ трябва да покриват разходите за тези услуги. 


Дата на откриване: 7.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кърджали
Дата на приключване: 7.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари