Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

Съгласно чл. 215, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование лице, което страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката, не може да заема длъжност на педагогически специалист. На това основание е издадена Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, като преди обнародването на наредбата (близо 4 месеца) не бяха изразени никакви становища и мнения от заинтересованите страни.


Дата на откриване: 11.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 11.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 
18 септември 2017 г. 19:31:47
deyanailieva

Предпоставки за тълкувания

От проекта не стават ясни неща, които са описани в мотивите, например:

1. Не става ясно каква е перидиочността или че може да няма периодичност, а работодателят решава кога да се проведат такива прегледи. Това е видно само от мотивите.

Предлагам в текстът на чл. 5, ал. 2 да бъде така:

(2) Прегледът по ал. 1 се организира от работодателя по негова преценка.

2. Изискването за организиране на прегледа от работодателя създава въпрос относно това кой плаща. Възприемането на този преглед като "периодичен" може да създаде аналогия с изискването на чл. 287, ал. 2 КТ. От мотивите обаче е видно, че разходът е за задължените лица.

Предлагам да се добави чл. 3 към чл. 5 със следния текст:

"Прегледът е за сметка на лицата, заемащи длъжност на педагогически специалист.."

3. Не е решен въпроса с последвщаите действия на работодателя, ако педагогическият специалист страда от описаните заболявания.

Тези заболявания обуславят защита по чл. 333 КТ, а съгласно решение на Висшия касационен съд от 2011 г. , когато заболяване на работника не му позволява да изпълнява заеманата длъжност, това не е основание за уволнението му поради обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

Работодателят няма право да задължи работещия да се яви на ТЕЛК, ако не получи разрешение от ИТ не може да прекрати трудовото правоотношение, не може да го задължи да ползва неплатен  отпуск до евентуално възстановяване (което може да се очаква само в 2-3 от заболяванията), тохава какво ще го прави?