Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за приобщаващото образование

С Постановление на Министерския съвет № 286 от 04.11.2016 г. е приета Наредба за приобщаващото образование. С наредбата се определя държавният образователен стандарт за приобщаващото образование по чл. 22, ал. 2, т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование. Наредбата урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, както и дейността на институциите в тази система за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.    

Необходимостта от приемането на нова Наредба за приобщаващото образование  се налага поради някои трудности, които възникват при прилагането на действащата към момента Наредба за приобщаващото образование. Наредбата регламентира дейностите за обща и допълнителна подкрепа съобразно индивидуалните потребности на всяко дете и ученик и предоставянето им от учители и други педагогически специалисти (психолози, педагогически съветници, логопеди), както и от специалисти (социални работници, кинезитерапевти, и др.), но ги обременява административно, което затруднява ефективното им предоставяне. Административната тежест е във връзка със сроковете за изготвянето на оценките на индивидуалните потребности на децата и учениците, честотата на екипните срещи и попълването на свързаната с това документация. 


Дата на откриване: 10.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари