Обществени консултации

Постановление за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

С постановлението за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление №243 на Министерски съвет от 2005 г., се допълва чл.2, ал.1 от Тарифата, като  се въвежда горна граница от 500 лв. такса при вписване на апорт с предмет недвижими имоти, а за всички останали случаи се предлага таванът на таксите за вписване по чл.2 от Тарифата да е 1000 лв.  Допълнението на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, има за цел да отговори на изискването за разходоориентираност и справедливост при определяне на таксите,  да намали съществено административния натиск върху бизнеса и да  способства за подобряване на икономическата  среда.


Дата на откриване: 19.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 03.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 
20 април 2017 г. 15:25:33
RIA

Не е спазен задължителният срок от 30 дни за провеждане на обществената консултация

Според нас срокът на обществената консултация по проекта на нормативен акт следва да е 30 дни, защото в конкретната хипотеза не е налице изключителен случай. Под "изключителни случаи" по смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА следва да се разбират най-вече форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и други подобни. Не би следвало като изключителни случаи да се квалифицират субективни възприятия, обществени нагласи и дори по-обхватни обществени мнения или вълни. Още по-малко индивидуални субективни доводи на един съставител или на неговото ведомство например за необходимост от спешни нормативни промени следва да се възприемат като достатъчно обективно обосновани за съкращаване на срока на консултациите.

Под „изрично посочване на причините” за по-краткия срок на обществените консултации в мотивите, съответно докладите към законопроектите следва да се разбира, че ЗНА изисква не простото изреждане на списъка на фактите или факторите, наложили това. От тези съставители следва да се изисква детайлно описание и позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства, накарали ги да считат, че е налице изключителен случай. В това е смисълът на законовото изискване за „изрично” посочване на причините за по-краткия срок на консултиране.

В доклада няма посочена причина, обясняваща необходимостта от намаляване на срока на обществената консултация на 14 дни. Бързината като аргумент за приемане на нормативни актове следва да бъде изкоренена и изхвърлена от българския нормотворчески процес. Поради това считаме, че обществената консултация във връзка с конкретния проект на нормативен акт следва да се проведе в пълния 30-дневен срок, защото в противен случай не би отговаряла на изискванията на ЗНА.

Център за оценка на въздействието на законодателството